Пътуване във времето с „Чуйте ни – Артистичен интелект” | Travelling in time with "Listen To Us- Artistic Intelligence"


Пътуване във времето с  „Чуйте ни – Артистичен интелект
„Чуйте ни – Артистичен интелект” е изложба, която представя разнообразни творби на изтъкнати артисти от Източна Европа, създадени през последните 30 години след падането на Желязната завеса. Тя е част от проекта „Европейска столица на културата“ и бе тържествено открита на 4-ти април в Пловдив. Експозицията е разположена на няколко места в града под тепетата, сред които Градска художествена галерия и СКЛАД.

Инициатор на изложбата е „Дойче Телеком“ – „Колекция Телеком“, една от най-големите телекомуникационни компании в Европа. Партньори в амбициозния проект са Фондация „Пловдив 2019“, Фондация „Отворени изкуства“ и Гьоте-институт България. Реализацията на изложбата е сравнително нов проект, набрал популярност през последните години в редица източноевропейски и в някои западноевропейски държави. Малка част от престижната колекция се съхранява в старата немска столица Бон. Идеята е изложбата да е в непрекъснато движение и произведенията на изкуството да достигнат и сближат повече хора.Творбите са старателно селектирани във времето. Изложбата поставя акцент върху комуникацията между артисти, публика и културното многообразие на страните от Източна Европа. Културата и езиците са различни, но гражданите на отделните държави имат сходна история и традиции, споделят една и съща съдба. Концепцията е посетителите на изложбата „Чуйте ни – Артистичен интелект” да опознаят тази част на Европа.
В отговор на обществените и политически промени след падането на Берлинската стена произведенията в изложбата се явяват покана за диалог. Те допринасят за по-доброто разбиране на културното разнообразие в Европа във вида, представен от съвременните визуални изкуства. „Чуйте ни“ е покана да се заслушаме в творбите. Тяхното чувствено присъствие и интелект ни съобщават много за нашата обща реалност и ни подканят да се замислим. Като допълнение, наред с творбите от „Колекция Телеком“, в изложбата са включени и произведения на български художници от последните 30 години - Лъчезар Бояджиев, Димитър Генчев, Албена Михайлова Манц, Сашо Стоицов, Красимир Терзиев.


В Пловдив един небрежен поглед през прозореца от помещението на изложбата в СКЛАД към съседните Тютюневи складове навява носталгичен спомен за историята и задава въпроси: Кое място е значимо от историческа гледна точка? Как дефинираме историческите моменти?


В периода на Студената война изразните средства на артистите са минималистични, но силно въздействащи. В изложените произведения се усеща рестрикция, но и явен порив за свобода и сближаване между нациите. Авторите запазват революционния дух дълго време след падането на Желязната завеса. Според куратора на изложбата Рейналд Шумахер изкуството „трябва да се внедри дълбоко сред обществото“. Пътуващата колекция на „Дойче Телеком“ – „Колекция Телеком“ е съществено събитие от календара на „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“ и е в подкрепа на мотото #заедно.

Радина Русева


    Travelling in time with ''Listen To us- Artistic Intelligence''

  
"Listen To Us- Artistic Intelligence" is an exhibition, which shows different works of art, created by artists from Eastern Europe in the last 30 years, after the fall of the Berlin wall. It's a part of the project "European capital of culture" and its official opening ceremony was on April 4th in Plovdiv. The exhibition is set up on a few different places around the city, such as the City Gallery of fine arts and SKLAD.
Organizer of the event is ''Deutsche Telekom''-"Art Collection Telecom", one of the largest companies, specialising in telecommunications in Europe. Partners of the ambitious project are Foundation Plovdiv 2019, Foundation Open arts and Goethe-institut Bulgaria. The realization of the exhibition is a relatively new project, that gained popularity in the past years in a number of Western European and some Eastern European countries. A small part of the prestigious collection is kept in the old German capital - Bon. The idea for the exhibition is to constantly change it's place so that the pieces could reach more people. The works of art have been carefully selected through time. The exhibition drags the attention to the communication between artists and viewers and the cultural variety of the countries in Eastern Europe. The culture and languages may differ but the citizens of the different countries have similar history and traditions and they share the same fate. The idea is for those who visit "Listen to us- Artistic intellect" to learn more about this part of Europe.

As a response to the social and political shifts after the fall of the Berlin wall the pieces in the exhibition serve as an invitation to a dialogue. They help us better our understanding of the cultural variety in Europe, shown through the modern visual arts. "Listen to us" is an invitation to listen to the art works. Their memorable presence and intellect tell us a lot about our collective reality and make us think about it. As a bonus, along with the works from the Telecom collection, works by Bulgarian artists from the past 30 years are shown in the exhibition. Some of the artists featured are Lachezar Boyadjiev, Dimitar Genchev, Albena Michailova Mandz, Sasho Stoidzov, Krasimir Terziev.
In Plovdiv, a simple look through the window of the exhibition room in SKLAD to the old Tobacco warehouses brings back a nostalgic feeling and asks many questions: Which places are important from a cultural standpoint? How do we define historical moments ?
During the Cold war the artistic means of expression were minimalistic yet impactful. The restrictions of the times can be seen in the pieces, but a longing for freedom and closeness to the other nations can be observed. The artists preserve their revolutionary spirit long after the fall of the Iron curtain. According to the curator of the exhibition Reinald Shumaher, "art has to root itself deep within society". Deutsche Telekom's touring collection- "Art Collection Telecom " is a major event in Plovdiv - European capital of culture 2019's programme and fits well with the moto - #together.

Radina Ruseva


Comments