Спектакъл ЛУНА на театър Де ла масю | Spectacle MOON by the theater De la massue

 Спектакъл ЛУНА на театър Де ла масю

Откакто съм доброволец за Пловдив 2019 откривам нови и нови положителни неща свързани с това. Освен че мога да оползотворявам свободното си време и да помагам, научавам за повече интересни културни събития.

 И така, преди няколко седмици посетих постановката Луна на френският театър Де ла масю и останах доста изненадана, но и очарована. Бях подготвена, че ще гледам нещо различно и необичайно.

 Влезнахме в тъмна зала и се огледах, за да видя къде са редовете със седалки и сцената... Но такива нямаше. Чакай, какво !? Тогава вече наистина разбрах, че ще бъде интересно. Всички се събрахме около голяма дървена фуния, която всъщност беше сцената. Куклите бяха зловещо - симпатични, а французинът- приветливо флегматичен. Спектакълът започна и се оказа, че и публиката участва, озвучавайки действието. Беше много забавно, и повечето хора с удоволствие издаваха странни звуци заедно и се смееха. Дори ни подаваха специално гребенче, с което решехме косата на куклите. Цялото преживяване беше още по-смешно, защото французинът кукловод не знаеше много английски. Така импровизацията беше пълна. Не можеше да се предположи какво ще стане или коя дума ще трябва да се преведе с Google translate. Все пак разбрах, че се разказва за едно яйце, което се ражда, успява да полети и накрая дори се опитва да стигне до луната и да заеме нейното място.


Резултат с изображение за театър де ла масю
 След представлението имахме възможност дори сами да движим куклите и да разговаряме с режисьора- кукловод. Това беше едно незабравимо преживяване, което ми показа един непознат аспект на театралното изкуство. Освен това ми припомни колко много врати отваря доброволчеството.
                                                                                                                                 Бояна Костадинова

Spectacle MOON by the theater De la massue


Since i am a volunteer for Plovdiv 2019, I have been discovering a lot of new and positive things about it. Aside from being able to use my spare time and help, I learn about many cultural events.

So, a few weeks ago I visited the МООN performance by the french theater De la massue..... and I was quite surprised but also fascinated. I was prepared to see something different and unusual.

We went into a dark room and I looked around to see where the rows of seats and the stage were ... But there were none. Wait, what ?! Then I realized it would be very interesting. We all gathered around a large wooden funnel, which was actually the stage. The puppets looked creepy but funny at the same time and the Frenchman - friendly and a little phlegmatic. The performance started and it turned out that the audience was also participating by making sound effects. They even gave us a special comb, which we used to brush the puppets' hair. The whole experience was even funnier because the French puppeteer did not know much English. So the improvisation was complete. It could not be predicted what would happen or which word would have to be translated with Google translate. Still, I understood that the story was about an egg who managed to fly, and eventually even tried to get to the moon and take its place. It was a lot of fun, and most people were happy to make weird sounds together and laugh. 


Резултат с изображение за театър де ла масюAfter the show, we were even able to move the dolls ourselves and talk to the director-puppeteer. It was an unforgettable experience that showed me an unfamiliar aspect of  the theatrical art. It also reminded me how many opportunities volunteering can offer.

                                                                                                                                 Boyana Kostadinova

Comments