Уъркшоп: Креативно писане | Workshop: Creative writing

Откриваща церемония


Розите са червени
Светлините къпят небето
А музика оглася Филибето
Валя легендарно пее
От цветове, музика, парад

Одеалата също
Всички сме zusammen,
А водещата кръшна
Танцьорите сцената тресат, 
А тонколоните бумтят
А Теодосий с флейтата вилнее,
Европейска столица сме ние,
Никой не може да ни бие

Хората в тълпи се блъскат по разкопания площад.Това бе едно от стихотворенията, написани от доброволците, по време на играта в началото на доброволческата среща на тема "Блог и преводи", която се проведе в четвъртък, 24 март.


Доброволците имаха възможността да разберат повече за Отдел "Блог и преводи", както и да научат как се пише есе и превежда правилно. В края на срещата се проведе уъркшоп, в който им бе дадена следната задача:

  • Изберете събитие от културната програма, на което сте присъствали
  • Опишете в 3-4 изречения събитието, без да споменавате отличителни характеристики като име или дата на провеждане
Ето какво успяха да създадат, присъстващите на срещата доброволци и да видим дали вие ще успеете да познаете събитията:

Събиране в топлия кът на Капана,
остави в мен голяма рана.
Ниското осветление ми нарани очите,
а от тичането ми се изправиха косите.
Падах, ставах и се запознавах,
след 27 Февруари едвам станах.
(Езиково кафе)

Щом стигнеш на центъра и видиш картините, можеш да усетиш атмосферата на времето и периода от историята, от които са.
(Изложбата "ART LIBERTI" - "Изкуство на свободата")

Пищният спектакъл, представляващ танц на преплитащи се светлини, привлече всеобщото внимание на граждани и чужденци. Импозантната конструкция и незабравимото шоу накараха публиката да почувства вълнението, погълнало града.
(Откриваща церемония)

Театър. Богове. Магия.
(Одисей) 

Атмосферата беше уютна и гостоприемна. Всички успяхме да се насладим на вкусна домашна храна от околността. Хората бяха ведри и радостни.
(Фестивал на Бавната Храна)

Бяхме пренесени в света на чудесата и вълбшебствата. Приказни елементи изпълваха атмосферата. Тази вечна героияна оживя пред очите ни.
(Приказката в мен: Пепеляшка)


Четири зали. Четири различни истории. Всяка зала има своя начин да се докосне до посетителите. Тук-там някоя интерактивна дейност и филм.
(ДИМ. Истории за тютюна)

Трябваше да говорим на различни езици и да се запознаваме с хората посредством тях. Също така играхме игра и се забавлявахме много.
(Езиково кафе)

Наблюдава процеса на създаване на театрално представяне с добавена реалност. Обучителите представиха развитието на сценографията от Древна Гърция до съвременността и коментираха как смартфонът влиза в театъра като необходима за предствлението призма.
(Уъркшоп "Променяне")

Вечер е. Пред театъра има огромна тълпа. Влизаш вътре и атмосферата те поглъща. Всички тръпнат в очакване на представлението. В момента, в който музиката започва, всички сме пренесени в друг свят. Светлини, фигури, звуци, актьори... Всичко се смесва и те въвлича в едно невероятно пътуване в миналото, настоящето и бъдещето.
(Одисей)

Удоволствие е да видиш творчество в какъвто и да е вид. В моя случай беше с кукли. Актьори от цяла Европа бяха тук, във Филибето. С удоволствие мога да кажа, че бях на такова събитие. Създава се такава енергия, че е трудно да устоиш да не погледаш труда на актьорите.
(Двама са малко, трима са много)

Стичат се хора отблизо и отдалече. Светлини ярки обсипват свода небесен. Български народен дух изпълва всичко. Знатни хора отдалече се възхищават на града вечен.

(Откриваща церемония)

През обектива бе трудно да различиш кой е част от публиката и кой е актьор. Млади хора от различни прослойки и с различни преживявания обградени от огледала! Бе създадена илюзията, че съществуваме в повече от една реалност.

(Аз и Ние)


Отваряш вратите на залите и обстановката те засмуква като черна дупка в паралелната вселена на миналото. Димящата цигара в ъгълчето на устата на някой господин. Мирисът на тютюн. "Имаш прекрасни очи.". Хубаво е да знаеш историята на нещото, което ти носи наслада, но и те убива.
(ДИМ. Истории за тютюна) 
                                                                                                                                        
Усещаш вибрацията много преди да пристигнеш на място. Чуваш музиката и усещаш нетърпението на хората. Бири, бургери, три сцени. И тогава те се качват на сцената и разбираш защо двадесетминутното чакане на опашка си е заслужавало.
(Hills of Rock)

Базирано на историята на древен гръцки митологичен герой. Страхотна сценография, чудесен сценарий и уникални герои.
(Одисей)

Беше цветно, беше яко, беше шумно, остроумно, беше обединяващо, беше завладяващо, беше вдъхновяващо. Що е то?

(Откриваща церемония)

А вие колко от тях успяхте да познаете? :)

Opening ceremony


Roses are red

The lights are bathing the sky
And music surrounds the Filibe
Valya sings legendary
From colours, music, parade

Blankets as well
We are all zusammen,
And the host crushed it

The dancers are shaking the stage,
The speakers are booming
Teodosii is raging with the flute,
We are the European capital,
Nobody can beat us

The crowds of people are filling the dug-up square

This is one of the poems written by a volunteer, as part of an activity to start the Volunteering meeting titled “Blogs and Translations”, which took place on Thursday 24th of March.

During the meeting, the volunteers had the opportunity to learn more about the Blogs and Translations department and how to write essays and translate text properly. The meeting concluded with a workshop where the volunteers were given the following tasks:

  • Chose an event from the cultural programme of events, which you have attended
  • Describe the event in three or four sentences, without mentioning specific characteristics, such as the name or date of the event

The volunteers came up with the following descriptions of events. Let’s see if you would be able to guess them:

A gathering in the warm corner of the Kapana,
left in me a big wound.
The low lighting harmed my eyes
and the running around sent shivers down my spine.
I was falling, jumping back and meeting new people,
after the 27th of February I barely stood up.
(Language café)

Once you reach the centre of town and you see the pictures, you can feel the atmosphere of times gone by and the historical period which they depict.
(The exhibition “ART LIBERTI” – “Art of freedom”)

The lavish spectacle consisting of dancing and intertwining lights attracted the attention of locals and visitors. The impressive and unforgettable show made the audience feel the excitement which had taken over the city.
(The Opening Ceremony)

Theatre. Gods. Magic.
(Odysseus)

The atmosphere was cosy and welcoming. We were able to enjoy local delicious home-made food. The people were cheerful and happy.
(Slow Food Plovdiv Fest)

We were transported into the land of wonder and fairy tales. The atmosphere was magical. The eternal heroine was alive right in front of our eyes.
(The Fairytale in me: Cinderella)

There are four different stories in four rooms. Each room has a different way of communicating with the audience. There are interactive sessions and films here and there.
(Smoke. Tobacco Stories)

We had to speak different languages and have conversations with people. We also played games and had a lot of fun.
(Language café)
 
Analysed the process of creating a theatrical performance with added reality. The lecturers showcased the development of scenography from Ancient Greece to modern times and commented on how the smartphone enters as a necessary aspect for performance.
(Workshop “Change”)

It is evening. There is an enormous crowd in front of the theatre. You enter inside and the atmosphere engulfs you. Everyone is waiting for the start of the performance. At the moment when the music starts, we are all transferred to another world. Lights, figures, sounds, actors... Everything is mixed and it sends you to a wonderful trip to the past, present and future.
(Odysseus)

It is a pleasure to see art in any form. In my case, it was with dolls. There were actors from all of Europe, in the Filibe. I can say with pleasure that I attended such an event. Such energy is generated that it is difficult not to watch the work by the actors.
(Two are not enough, three are too many)

People from near and far away are gathering. Bright lights light up the sky. The Bulgarian national spirit fills everything. Affluent people from afar are admiring the timeless town.

(Opening ceremony)

Through the camera lens, it was difficult to differentiate between members of the public and the actors. Young people from all different kinds of backgrounds and with different experiences surrounded by mirrors! An illusion was created that more than one reality exists.
(Me and us)

You open the doors of the halls and the surrounding sucks you in like a black hole to a parallel universe of the past. The lit cigarette in the corner of some gentleman’s mouth. The smell of tobacco. “You have wonderful eyes.” It is nice to know the history of the thing that brings you joy, but which also kills you.
(Smoke. Tobacco Stories)

You can feel the vibrations a lot before you reach the spot. You hear the music and feel the impatience of the people. Beers, burgers, three scenes. And then they enter the stage and you understand why the twenty-minute wait in a queue was worth it.
(Hills of Rock)

Based on the story of an ancient Greek mythological hero. A fascinating scenography, wonderful script and unique heroes.
(Odysseus)

It was colourful, it was cool, it was loud, witty, it was uniting, it was captivating, it was inspiring. Which one was it?
(Opening ceremony)

How many of them did you manage to guess? :)

Comments