Фестивал на Бавната Храна 2019 | Slow Food Plovdiv Fest 2019

Фестивал на Бавната Храна 2019 - Пловдив

Впечатления на Доброволци


На 16 февруари 2019г. в Пловдив се състоя фестивалът, ориентиран към домашната храна и „бавното хранене“ - Slow Food Plovdiv Fest.

Slow Food е международно движение, основано с цел да запази местните кулинарни традиции, да насърчи отглеждането на местни сортове семена, земеделски култури и породи животни. За момента, движението наброява над 100 000 членове в над 130 държави по света.

Във фестивала участваха малки кулинарни производители от околността на Пловдив, представители на два от най-елитните ресторанти в града, както и експерти в областта на гастрономията от Албания, Италия и Англия. В ранните часове на деня се състоя официалното откриване, следвано от презентации на Slow Food International и Slow Food Albania. Разгледани бяха и ключовите елементи на идеята зад Slow Food и Slow Tourism в презентацията „От бавна храна към бавен туризъм“ на Велизар Петров, изпълнителен директор на Агенция за регионално развитие с бизнес център за малки и средни предприятия.

След презентацията се състоя дискусия по темата, в която се включиха и останалите участници в събитието. Обсъдени бяха проблеми и тънкости в производството и съхранението на различни продукти – вино, сирене и др., както и бе разискан въпросът с внедряването на бавната храна в ресторанти и хотели и предлагане на домашно произведени продукти и такива от местни фермери и производители в супермаркети. Специалисти се изказаха и по отношение на агротуризма.

От 12 до 19 часа всички се включиха в един от най-атрактивните аспекти на фестивала – дегустацията на местни храни. На наше разположение имаше традиционен български тиквеник, кекс, както и по-нестандартните баклава с локум и баница със зеле, дело на жените от хисарското село Старо Железаре. Останахме запленени от невероятния им вкус, а имахме и възможността да дегустираме и качествени, майсторски приготвени вино и бабек, и да изпитаме уменията си на познавачи. След като приключихме с дегустацията, не пропуснахме да посетим и фермерския пазар, където останахме приятно изненадани от многообразието от предлагани стоки и продукти. Имаше от всичко за всички – сладкиши, различни видове домашно приготвени сирена, пчелни продукти, сред които дори  и меден шоколад.

Slow Food Plovdiv Fest бе истински обогатяващо и приятно преживяване. Хората бяха дружелюбни, обстановката- уютна и гостоприемна, и успяхме наистина да усетим и да се потопим в идеята за по-бавно, вкусно и чисто ежедневие.

-Евелин Тодоров
На 16 Февруари Slow Food Plovdiv Fest представи богата    програма, запознаваща пловдивчани по-отблизо с местната храна и с начините за запазването и разпространението й. Slow Food има за цел да докосне хората с храна, която да е добра както за самите тях, така и за тези, които я отглеждат, без да се вреди на нашата планета.

Участие в събитието взеха експерти по гастрономическа култура от Италия, Албания и България. Всеки представи със собствена презентация как реализира цялостната идея на бавната храна в държавата си. Дискусията включваше и въпроса за въвеждането на традиционни храни в ресторантьорството.

Джон Кук, член на управителния съвет на Slow Food International, сподели, че е впечатлен от вкуса на българското кисело мляко, и разкри пред аудиторията стратегии за запазването и валоризирането на потенциала на храните от селските райони. Той обясни колко важна е ролята на пазара и как той представя модната традиция. Гостът не пропусна да спомене и интернет като способ за популяризиране на местното производство.

Анна Карбони, представител на Slow Food Albania, даде за пример албанското сирене “Мишавин”, което се произвежда само в малки количества в определени райони, където се оригиналната рецепта е запазена. От Slow Food Albania имат за цел да разработят обща рецепта за млечния продукт, за да може той да се предлага на широкия пазар. Албания включва и младежта в процеса на възвръщане на традициите, което прави каузата общодостъпна и за юноши (Slow Food Youth).

Думата за Slow Tourism взе Велизар Петров, изпълнителен директор на Агенция за регионално развитие с бизнес център за малки и средни предприятия, който показа маршрути за потенциални обиколки и как и с каква цел ще се провеждат те.  Дияна Копринкова, основателят на комплекс ”Дияна”, и шеф Росен Чакъров обсъдиха внедряването на традиционните храни в ресторантьорството, но не пренебрегнаха и проблемите, касаещи включването на домашни продукти в ястията си.

След изявяването на всеки участник се проведе разгорещена дискусия. Засегнаха се важни теми като въпроса за гарантиране качеството на даден продукт без изграден стандарт и конкретни показатели, които да съдят за доказателство.

Хората, които станаха част от събитието, бяха силно впечатлени от последващата дегустация, която включваше представители от село Старо Железаре, село Цалапица и село Брестовица. Посетителите можеха да опитат старожелезарска шарена сол, обредни хлябове, баница със зеле, тиквеник и много други. Отвън, на щандове, можеха да се закупят ред домашно произведени продукти, сред които млечни и пчелни продукти. “Царят на лютеницата”-англичанинът, спечелил емблематичната титла в село Куртово Конаре, също беше част от фермерския пазар и предлагаше своята лютеница.

В съботния ден Slow Food Plovdiv събра почитатели на истинската храна- тази, отглеждана в земите ни, качествена и здравословна, невредима за околната среда. Такава, каквато нашите прадеди са ценили и обичали. Нека запазим традициите!

-Еми Ширинян 
Slow Food Plovdiv Fest 2019
Volunteer's Impressions 


On the 16th of February 2019 in Plovdiv, a festival took place that was focused on home-cooked food and “slow food” also called “Slow Food Plovdiv Fest”.

Slow Food is an international movement, based in order to preserve local culinary traditions, to encourage the cultivation of local varieties of seeds, agricultural crops and animal breeds. For now, the movement has over 100,000 members in over 130 countries around the world.

Small culinary producers from Plovdiv Province took part in the festival, which was also the representatives of two of the most elite restaurants in the city, as well as experts in the field of gastronomy from Albania, Italy and England. The official opening took place in the early hours of the day, followed by presentations by Slow Food International and Slow Food Albania. The key elements of the idea behind Slow Food and Slow Tourism were discussed in the presentation "From Slow Food to Slow Tourism" by Velizar Petrov, Executive Director of the Agency for Regional Development with a Business Center for Small and Medium-Sized Enterprises.

After the presentation, a discussion was held on the topic, in which the other participants in the event took part in. The problems and subtleties in the production and storage of various products - wine, cheese, etc. were discussed, as well as the topic for the introduction of slow food in restaurants and hotels and the supply of home-made products and those from local farmers and supermarket manufacturers. Experts also spoke about agritourism.

From 12 to 19 pm, everyone had the chance to participate in one of the most attractive aspects of the festival – degustation of local food. There were traditional Bulgarian pumpkin pie and keks offered to us, as well as the more unusual baklava with Turkish delight and pie with cabbage, made by the women from the Hisarya village - Staro Zhelezare. We were stunned by the incredible taste of the food, as we also had the chance to taste quality and tastefully made wine and sausage and to test our skills as experts. After we finished with the tasting, we didn’t miss visiting the farmer's market where we were pleasantly surprised by the variety of goods and products offered. There was everything for everyone - sweets, different kinds of homemade white cheese, bee products, including even honey chocolate.

Slow Food Plovdiv Fest was a truly enriching and joyful experience. The people were friendly, the setting was cozy and hospitable, and we were able to really feel and dive in the idea of a slower, tastier and healthier everyday life.

- Evelyn TodorovOn February 16, Slow Food Plovdiv Fest presented a rich program that introduced the citizens of Plovdiv a more view of the local food and ways of preserving as well as spreading it. Slow Food aims to touch people with the use of food that is good for both the people eating it and for those who grow it without harming our planet.

The event was attended by experts in gastronomic culture from Italy, Albania and Bulgaria. Everyone had their own presentation sharing with us how they develop the idea of ​​slow food in their countries. The discussion also included the idea of introducing traditional foods in the restaurant industry.

John Cook, a board member of Slow Food International, mentioned that he was impressed by the taste of Bulgarian yoghurt and revealed to the audience strategies to preserve and valorise the potential of food from the rural areas. He explained how important the role of the market is and how it represents the fashionable tradition. The speaker didn’t fail to mention the internet as a way of promoting local production.

Anna Karboni, a representative of Slow Food Albania, gave as an example the Albanian cheese ‘Mishavin’, which is produced only in small quantities and in certain areas where the original recipe is preserved. Slow Food Albania aims to develop a general recipe for this dairy product to make it available in the broader market. Albania also includes the younger generation in the process of restoring their traditions, which makes this idea available for the youth too (Slow Food Youth) .

Afterwards Velizar Petrov, executive director of the Agency for Regional Development with a business center for small and medium enterprises, discussed the topic of Slow Tourism and showed us the routes for potential tours and how and for what purpose they will be held. Diana Koprinkova, the founder of "Diana" complex, and Rossen Chakarov discussed the introduction of traditional foods in restaurants as they didn’t fail to mention the problems concerning the addition of home-made products in their dishes.

After the appearance of each participant, a heated discussion was held. Important issues were reviewed, such as the topic concerning the insurance of the quality of a product without a built-in standard and specific indicators which judge as evidence.

The people who were part of the event were also very impressed by the food tasting that followed the withheld discussions. That included representatives from the village of Staro Jelezare, the village of Tsalapitsa and the village of Brestovitsa. The visitors had the chance to taste Staro Jelezare’s colorful salt, ritual breads, banitsa with cabbage, Bulgarian pumpkin pie and many others. Outside, on stands, a range of home-made products, including dairy and bee products, could be purchased. "The King of the Lutenica," the Anglican, who won this emblematic title in the village of Kurtovo Konare, was also part of the farmer's market and offered his lutenica.

On that Saturday, Slow Food Plovdiv gathered the admirers of the real food - the one grown in our lands, that has quality and is healthy and environmentally friendly. Just as our ancestors valued and loved. Let's keep the traditions!

- Emi Shirinian

Comments