Да бъдеш доброволец в Пловдив – Q&A с Торбен Щайн | Being a volunteer in Plovdiv - Q&A with Torben Stein


Да бъдеш доброволец в Пловдив – Q&A с Торбен Щайн


Име: Торбен Щайн, 25 години
Зиген, Германия
  • Защо решихте да дойдете в Пловдив?
Честно казано, това въобще не беше мое решение. Когато кандидатствах в доброволческата организация и определих като региони за работа Източна Европа Източна Азия, получих предложение да работя в Гьоте-институт Варшава, което институтът по-късно оттегли, поради проблеми с организацията. Тогава получих обаждане от Гьоте-институт София и ми предложиха да бъда доброволец в Пловдив 2019. Трябва да призная, че не знаех за Пловдив преди това, но бях очарован от целия проект и имах добро първо впечатление от проучването, което направих в Интернет.

  • С каква доброволческа дейност по-точно се занимавате?
"kulturweit" е финансирана от държавата доброволческа организация, която предлага позиции главно в Гьоте-инситут или немски училища или училища, които са фокусирани върху изучаването на немски език на доброволци на възраст между 18 и 26 години. Както става ясно от името на организацията, "kulturweit" набляга на културата и образованието по отношение на доброволческите си позиции.
  • Какво харесвате в Пловдив?
Харесвам много неща, но бих искал да изтъкна три от тях. Първо, обожавам античната, оживена и разнообразна обстановка на града. Невероятно е да видиш какво богато и хилядолетно културно наследство притежава Пловдив. И съм още по-изумен, че това място е непознато на много западни европейци. Второ, аз съм голям фен на храната тук. Наистина харесвам микса от Балканска, Средиземноморска и Турска кухня. Още повече, че много от хранителните стоки са далеч по-евтини от тези в Германия и всъщност имат по-добър вкус. Но това, което харесвам най-много е общата спокойна атмосфера в града. Въпреки че, обемът на работата, която върша, не е по-малко от този в Германия, отношението към нея е по-безгрижно и не толкова напрегнато като в моята родна страна. Жителите на Пловдив наричат това отношение "айляк", дума, която не може да се преведе, описваща спокойното състояние на ума, отворен към сладките удоволствия на живота. Това е нещо, което едва ли бихте могли да намерите в Северна Европа.

  • Как бихте описали хората, които живеят в Пловдив?
Като за начало, намирам за доста трудно да правя обща преценка за това как хората се държат в определена държава. Мога да твърдя, че понякога хората от различни региони, се различават по отношение на някои черти, но все пак тези различия обикновено са прекалено малки, за да направим прибързана преценка, когато комуникираме с хората. Като се има предвид това, бих казал, че хората в Пловдив са малко по-спокойни, безгрижни и чудновати в сравнение с другите европейски държави. Освен това, бих казал, че хората нe винаги са щастливи, но въпреки това, гледат да са приятелски настроени и готови да помогнат, ако се подходи към тях с уважение.


  • От какво се състой работата Ви?
Главно помагам с преводи, задачи, свързани със социалните медии, писане на статии и раздаване на рекламни материали по време на събития и т.н. Освен това, една от задачите ми е учене на български език.


  • Как е българският като език за научаване?
Българският език не е лесен за учене. Още повече, че това е първият ми опит да изучавам славянски език досега. Граматиката е доста трудна и азбуката е различна. Четенето на български на глас ме кара да се чувствам все едно отново съм в първи клас. За мен, като немец, произношението не е толкова трудно, като изключим предизвикателното "р". За разлика от романските езици, ученето на нова лексика изисква двойно повече време, защото често няма връзка с езиците, които съм учил по-рано през живота си.


  • Защо решихте да станете доброволец?
Реших да работя като доброволец, защото не бях сигурен какво да правя с живота си след като завърших университет. Никога не бях живял в друга държава за дълго време и чувствах, че това може да е последната ми възможност да живея в чужбина. Когато видях брошура на моята доброволческа организация през януари 2017 веднага помислих, че доброволческата работа би било правилното решение за мен след като завърша обучението си. Избрах Източна Европа като една от предпочитаните локации, защото до известна степен е близо до Германия, но в същото време толкова далеч от погледа ни.

Being a volunteer in Plovdiv - Q&A with Torben SteinName: Torben Stein - 25 years old
Siegen, Germany


1.      Why did you decide to come to Plovdiv?

Honestly, it was not really my decision in the first place. When I applied at the volunteer service and specify broader world regions like Eastern Europe or East Asia. Firstly, I received an offer to work at the Goethe Institute in Warszawa which the Institute withdrew later due to organizational reasons. I then got a phone call by the Goethe Institute in Sofia extending me being a volunteer at Plovdiv 2019 on their behalf. I must admit I did not know Plovdiv before I applied but I was fascinated by the entire project and the first impressions I could gather via Internet research. 

2.      What is your volunteer service about?

‘kulturweit’ is a state-funded volunteer organization mainly offering positions either at Goethe-Institutes or German schools or schools with a focus on German language for volunteers between 18 and 26. As one might be able to derive from the name, ‘kulturweit’ has an emphasis on culture and education with regards to its volunteer positions.

3.      What do like about Plovdiv?

I like a lot of things, but I would like to foreground three points. Firstly, I adore the antique, lively and diverse scene of the city. It is amazing to see, what a rich cultural heritage of thousands of years Plovdiv possesses. And I am even more astounded that this place is rather unknown to many Western Europeans. Secondly, I am a great fan of the food here. I really like the mix of Balkan, Mediterranean and Turkish cuisine. In addition, many groceries are very cheap in comparison to Germany and taste even better. But what I like the most, is the general relaxed atmosphere in the city. Although the amount of work for me is not lower than in Germany the attitude towards it is more laid-back and not as tense as in my home country. The inhabitants of Plovdiv call this attitude ‘aylyak’, an untranslatable word, describing a relaxed state of mind open to enjoy life’s sweet pleasures. This something you hardly find in Northern Europe.

4.      How would you describe the people living in Plovdiv?

To begin with, I find it quite difficult to make general judgments about how people behave in a specific country. I think you can say with a certain accuracy that people differ on average between regions regarding some traits, but still, these differences are very often far too small to justify hasty judgments when interacting with individuals. Bearing this in mind, I would say people in Plovdiv are on average a bit more relaxed, easy going and bizarre than in other European countries. Moreover, I would say though people do not have a natural cheerfulness, though they react friendly and accommodating if one approaches them with a minimum of respect and politeness.

5.      What does your job consist of?

Mainly, I am helping with translations, social media tasks writing articles like these and helping distributing marketing material during events etc. Moreover, learning the language belongs to my tasks as well.

6.      How is Bulgarian to learn?

Bulgarian is not an easy language to learn. Additionally, it is my first experience with a Slavic language so far. The grammar is quite complex and the alphabet is not the same. Reading Bulgarian out loud makes me feel back in 1st grade again. For me, as a German, the pronunciation is not that difficult disregarding the trilling r. In contrast to Romance languages learning new vocabularies takes as twice as long because very often there is no connection to languages I learned earlier in my life.

7.      Why do you volunteer?

The general decision to serve as a volunteer was born out of doubts of how to proceed in life after graduating from university. Never having lived in a foreign country for a longer time, I felt that it could maybe the last time having the opportunity to live abroad. When I discovered a leaflet of my volunteer organization in January 2017, I immediately thought that a volunteer service would be the right thing to do after finishing university in regular study period. I picked Eastern Europe as one of my preferences as it was somewhat close to Germany but far too less present on our mental landscape.

Comments