Езиково кафе – Февруари 2019 | Language Café - February 2019


Езиково кафе – Февруари 2019
Езиковото кафе този месец бе посветено на тези, които искат да споделят част от любовта си с другиго. Посрещнати от прекрасните домакини на бар Gingertale, присъстващите на събитието, имаха възможността да се запознаят с много нови хора и да говорят на езиците, които знаят.

Към уютната атмосфера в бара също допринесоха усмихнатите доброволци, които стояха на входа, посрещайки топло пристигащите гости и им обясняваха какво представлява събитието. Малко след осем часа, барът вече се бе напълнил и докато всички заемаха местата си, трудната задача да разчупи леда между хората, бе взета от друг наш доброволец - Никол Делчева. Тя ни запозна с игрите, случващи се по време на събитието: през следващите няколко часа, всеки от нас трябваше да се запознае с колкото е възможно повече хора и да напише валентинка/и на някого другиго, описвайки три качества, които са му харесали у човека. Имахме избора дали да напишем картичките анонимно, или не, тъй като бяхме получили номерче на входа: #F за жени и #M за мъже, както и цветни стикери, показващи „статуса“ ни на обвързване.


Още една запленяваща част от вечерта беше музиката на живо. Барът се изпълваше със звука на китара и пеенето на Симеон Генов, което допълваше към уютната атмосфера. Същевременно разговорите между гостите ставаха все по-разпалени. Малко преди единадесет часа, всички вече привършвахме с писането на валентинки и ги пуснахме в кутията за раздаване на любов. След което всички картички бяха раздадени на новите им притежатели. В този момент, трепета на хората, които чакаха да получат валентинките си, започна да се смесва с вълнението на вече четящите. Времето около мен сякаш се забави и докато наблюдавах останалите хора в бара, успях да видя и почуствам емоциите, които в онзи момент преживяваха - от радост и пламнали бузи до щастливите и големи усмивки на лицата им.

До края на вечерта вече нямаше значение кои от нас бяха обвързани или в прекалено „сложни“ взаимоотношения, защото важното нещо бе възможността, която това събитие ни предостави. И това е, че успяхме да споделим, както и да получим любов едни от други. Предлагам ви да направите точно това сега. Отидете при човек, който обичате или дори при някой, който не познавате добре. Споделете с тях колко и защо са важни за вас, направете им комплимент, раздайте… любов.

Още веднъж, едно голямо благодаря на всички, които помогнаха за осъществяването на това събитие и без които то не би било възможно; от Telus International, JCI Plovdiv и бар Gingertale до сладките доброволци на Пловдив 2019 и още прекрасни хора.

Що се отнася до останалите, които четат това, ще ви очакваме на следващото Езиково кафе с още по-забавни и интересни игри на 27 март /сряда/! Не пропускайте тази невероятна възможност, а я използвайте да се запознаете с много нови хора докато практикувате езиците, които обичате.

- Нанси Сергиева
Language Cafè - February 2019This month’s Language Café was dedicated to the ones who want to share some of their love with others. While being hosted by the wonderful Gingertale bar, everyone had the chance to meet lots of new people and speak with them in all the languages that they know.


To the cozy environment of the bar also contributed the joyful volunteers at the door, warmly welcoming the incoming guests and explaining what the event was about. Shortly after eight o’clock, the bar had filled up with people and as everyone took their place, the hard task to break the ice between everybody was taken by another one of our volunteers – Nikol Delcheva. She introduced the activities for the night to everyone: throughout the evening each one of us had to meet as many people as possible and write a valentine card(s) to somebody else, listing out three qualities that they liked in the person that they talked to. We could do that either anonymously or not as each one of us was given numbers at the entrance: #F for females and #M for males as well colored sticker, indicating one’s relationship status.

One other joyous part of this evening was the live music by Simeon Genov. While the bar was echoing and mixing with everyone’s conversations in all these different languages, the guitar and singing of Simeon was adding to the cozy atmosphere of the event. Close to eleven o’clock, people had finished writing their valentine cards and put them in the ‘love’ box. Later, all the cards were given to their new holders. The fuss around everyone waiting to receive their sweet cards started to mix up with the partial excitement of the one’s already reading theirs. It was almost as if the time around me had slowed down and I was looking at the rest of the people in the bar and feeling connected with them in a way that I could almost sense the emotions going through their heads from delightfulness and blushed cheeks to happy and glowing smiles and faces.

By the end of the night, it didn’t matter if you were single, taken or ‘complicated’ because all that was important was to share and receive love with the people being there. And I suggest that you do that right now. Go to someone that you adore or even someone that you don’t know well or at all. Go to them and tell them how important they are to you and/or give them a sweet compliment.

Once again, a big thank you to all the supporters, without whom the event would not have been possible from Telus International, JCI Plovdiv, Gingertale bar to the sweet volunteers of Plovdiv 2019 and more wonderful people.

As for the rest of you that are reading this, we will be waiting for you at the next Language Café with more fun activities on Wednesday, the 27th of March! Don’t miss this amazing opportunity and take the chance to connect with new people and practice the languages that you love.

-       Nancy Sergieva

Comments