Photo Graz – пътуване към идеалите на австрийската фотография | Photo Graz – a journey to the ideals of Austrian photography

Photo Graz – пътуване към идеалите на австрийската фотография


На 25 юли, четвъртък, присъствах на откриването на третото издание на изложбата биенале Photo Graz, част от програмата на Пловдив - Европейска столица на културата за 2019 година. Запечатвах израженията на хората, докато се разхождаха из просторната и светла стая на един от бившите тютюневи складове и разглеждаха снимки.

Влизам в залата. Обръщам се към първия, когото виждам. А именно... към куратора на изложбата (както по-късно разбрах) -чисто детско нахалство към високопоставен. Всеки би могъл да разбере смущението, което човек изпитва в такива моменти. Но пък това беше хумористично начало на едно преживяване, което ми даде насоки за ориентацията на австрийските фотографи.

Ако трябва да опиша обектите на изображение с няколко думи, то те са: ПРИРОДА, ЧОВЕК и ЕЖЕДНЕВИЕ. Едни от по- резките и изразителни творби за мен бяха на Лариса Цаузер, изобразила остатъците от човешката „цивилизация“, нахлула и наместила се в хармонията на природата. Това вероятно е внушение за вечната борба между „хомо сапиенс“ и „ naturae“ (*природа* на латински) и съответно за победителя.

Олицетворението на идеала за идеалната фотографска композиция може да се открие в „ В търсене на среден минимализъм“ – фотографското изследване на Рене Бъомер. Отдолу под творбите е споменато, че, снимайки, авторът се е стремил да използва единствено съвършенстото на момента, съчетано с разнообразието от светлини и сенки. Тези условия според Бьомер създават идеалната „наредба“ в една снимка.

Имаше още някои автори, изследвали ежедневието на човека, взаимоотношенията между жените и мъжете, изразени в дръзки фотографии на голи тела. Или пък гънките на чаршафите след като върху тях е лежало нечие тяло... И така нататък...

Въпреки средния брой посетители на откриването на тази интригуваща изложба, всички те имаха желание за вникване в австрийската фотографска култура, включително и присъстващото куче – послушен, кротък и любопитен участник в събитието!
- Ани Роулънд


Photo Graz – a journey to the ideals of Austrian photography


On the 25 July, Thursday, I attended the opening of the third edition of the biennale Photo Graz, part of Plovdiv European Capital of Culture 2019. I captured people’s expressions while they were walking around the spacious and brightly lit room of one of the former tobacco storehouses and observing photos.

I enter the room. I address the first person I see. Namely, the curator of the exhibition (as I was told later) – an instance of pure childish impudence to a superior. Anyone would understand my confusion in this situation. Yet it was a humorous beginning of an experience which gave me directions to Austrian photographers’ style.

To describe the objects of the pictures in a nutshell, they are NATURE, HUMAN, DAILINESS. One of the bolder and more expressive pieces for me were those of Larissa Zausser showing the leftovers of human “civilization” which had invaded and settled down in nature’s harmony. This must be an implication about the infinite struggle between homo sapiens and naturae, and about the victor.


The ideal of the perfect photography composition could be found in ‘Searching for Medium-Minimalism’ – photography research by René Böhmer. Right below the exhibits, it is explained that the author made an effort to use only the perfection of the real moment, as well as the diversity of natural light and shadows. These circumstances are the elements which create the ideal arrangement in a photograph.

There were some other authors who had investigated people's everyday life and relationships between men and women through bold photographs of naked bodies or through the wrinkles, left behind a body lying on bedsheets... And so on...

Despite the small number of visitors at the opening of this intriguing exhibition, everyone wanted to understand Austria's photography culture, including the dog which was calm, obedient and a curious participant in the event.

- Ani Rowland

Comments