Прекрачване на границите: Да се смееш в лицето на страха | Borderline offensive: Laughing in the Face of Fear

Прекрачване на границите: Да се смееш в лицето на страха

Проектът „Прекрачване на границите: Да се смееш в лицето на страха“ беше едно неочаквано, но изключително
вълнуващо преживяване, което успешно съчета сериозната тема за имигрантите в комични ситуации, чрез които да достигне до възможно най-много хора.

За мен светът на хартиените кукли и фанзините беше напълно непознат, но от допира ми с тях осъзнах красотата в този начин на изразявае. Креативността, която трябва да бъде вложена в целия процес е това, което всъщност запали не само мен, а и всеки един от присъстващите.


Още през първия ден бяха разработени множество кратки истории, а през следващите два дни с помощта на Драган Протица, Свебор Миджич и Даринка Поп-Митич те бяха превърнати в очарователни хартиени кукли, които по-късно в няколко кратки филмчета разказаха тъжната реалност на имигрантите по света и несправедливостта, която ги посреща навсякъде. Въпреки тежестта на темата, настроенито в залата така и не успя да се помръчи.

Двете представления, над които работихме:
Представление #1
Представление #2

Това за мен беше едно пленяващо преживяване, което успя да разкрие морала на днешния човек и неправдата в обществото ни.

- Алекс Атанасова Borderline offensive: Laughing in the Face of Fear

The project “Borderline offensive: Laughing in the Face of Fear” was one unexpectedly but extremely exciting experience, which successfully matches the serious theme about the immigrants in comical situations, so that they can be suitable for everyone.


For me, the world of paper puppets and fanzines was absolutely new but from my touch with them, I realised how beautiful it is. The creativity, which you should put in the process, is the thing that inspired not only me but every participant.

From the very first day a lot of stories were created and in the next two days with the help of Dragan Protica, Svebor Midzic and Darinka Pop-Mitić they were converted in cute paper puppets, which later in a few short films told the sad reality of immigrants all over the world and about the dishonesty, that greet them everywhere. Although the theme was heartbreaking, the mood in the hall did not turn down.

The two theatrical pieces that we worked on:

For me, this was one captivating experience, which manages to discover the moral of today people and the iniquity in our community.

- Alex Atanasova


Comments