LIEU d'ÊTRE - Защо си струва да участваш в събития | LIEU d'ÊTRE - Why it's worth it to participate in events


Защо си струва да участваш в събития

Спектакъл - Място на Съществуване

15.06 (от 19:00) и 16.06(от 12:00)

Студентските общежития на МУ - ул. „Царевец“  2, блок 1, Пловдив

Преди една две седмици станах доброволен участник към спектакъл, включващ съвременни танци и не мога съм по-щастлива, че го направих, въпреки първоначалните си колебания. Но преди да започна с това, как се отрази участието ми в събитието, ще ви запозная накратко със самия спектакъл и идеята, която стои зад него.

Място на съществуване е нестандартен спектакъл по съвременни танци, разглеждащ темата за обитаването и общността. Да живеем на едно място, дали означава само, че сме сложени един до друг, или можем да направим нещо повече? С танц върху жилищна сграда тези въпроси са зададени на всички присъстващи. По време на спектакъла съучастниците - около 50 души от Пловдив, които танцуват заедно с французите -  създават заедно един възможен свят, в който връзките между хората не се обуславят единствено на ежедневния материализъм, а на нещо повече.

Управлявана от 2000г. от Аник Шарло, АКТ е френска компания за съвременни танци, основана в град Лион и национално призната. От 2011г. създава многобройни спектакли в публичното градско пространство, в исторически обекти, както и в извънградски пространства. Социално ангажирана и често въвличаща жителите в творческия процес, компания АКТ характеризира изкуството си като „един начин за създаване на колектив-общност“.

И така, след като вече сте запознати, нека започнем с моето преживяване на съучастник.
В момента, в който разбрах, че мога да участвам в събитието, веднага се записах, но няколко дни по-късно започнах да се разколебавам. Излизането от комфортната ми зона не беше лесно - все пак не познавах никого там. В крайна сметка се насилих да отида и след това нито един път не се поколебах.

Още на първата репетиция, на която присъствах, усетих невероятното чувство за заедност и желание да се получат нещата. Да не говорим и за невероятната енергия на французите. Влюбих се в хореографията и в това, което Аник иска да каже на българите, а повярвайте ми, ние наистина имаме нужда да го чуем. Точно заедността и сплотеното общество ни липсват най-много. От тази първа репетиция вече нямаше връщане назад. Прекалено хубаво беше, за да се откажа.

В един момент се оказа, че няма да участвам в най-любимата ми част от спектакъла. Не бях ядосана, а по-скоро много разочарована. Като се прибрах след репетицията и размишлявах, стигнах до извода, че не става въпрос за мен, не става въпрос за това дали ще участвам в тази специфична част, или не. Става въпрос за посланието, което искаме да предадем на публиката, за енергията, за чувствата, които искаме да изкажем само с телата и погледите си по-време на стектакъла. И се примирих. Вчера в първия ден от спектакъла се оказа, че мога да участвам в частта, която най-много ме вдъхновява.

Може би се чудите защо ви разказвам всичко това. Правя го, за да ви насърча да излезнете от комфортната си зона. Като доброволци имате невероятната възможност да срещате прекрасни хора с уникални таланти, които могат да ви научат и дадат много, както и вие в замяна да направите същото. Предизвиквам ви да доброволствате в събитие, в което не сте сигурни, което изисква малко повече усилия от раздаване на листовки (това също е важно де). Собственият ви избор, да се побутнете малко, ще ви се отплати стократно.

Ако искате да гледате спектакъла "Място на съществуване", можете да го направите на 15 юни (събота) от 19:00 и на 16 юни (неделя) от 12:00 на Студентските общежития на МУ - ул. „Царевец“  2, блок 1, Пловдив.

Доведете всички, за които можете да се сетите. Очакваме ви!
                                                                                                     
                                                                                                                           Ангелина КостадиноваWhy it's worth it to participate in events

Spectacle - LIEU d'ÊTRE

15.06 (from 19:00) and 16.06(from 12:00)

Student dormitories of the Medical University- street Tsarevets 2, block 1, Plovdiv


One or two weeks ago I voluntarily participated in a contemporary dance spectacle and I can't be happier that I did it, even though I was uncertain at the beginning. But before telling you the impact it had on me, I will briefly introduce you to the spectacle and the idea behind it. 


LIEU d'ÊTRE is an unordinary contemporary dance show, which explores the subject of inhabiting and community. To live, to be in the same place, does it mean, that we are simply put next to one another, or can we do something more? With a dance on a building, this question is asked to everyone. During the show, the accomplices – 50 people from Plovdiv, that will be dancing together with the French – create together a possible world, in which the connections between people are not limited only to the needs of everyday materialism but are based on something bigger than that.

Managed since the year 2000 from Annick Charlot, ACT is a French company for contemporary dance, established in the town Lyon and nationally recognised. Since the year 2011, it has been creating a huge number of spectacles in public spaces, in historical sites, as well as in suburban areas. Socially engaged and frequently drawing the habitants in the artistic process, the company ACT refers to its art as "a way of creating a team-community".

So now that you know what it's all about we can start with my experience as an accomplice.
The moment I found out that I can participate in the event, I immediately signed up for it. It wasn't easy to step out of my comfort zone - after all, I didn't know anyone there. At the end of the day, I made myself go and after that, I never hesitated again.

On the very first rehearsal I went to, I could sense the amazing feeling of togetherness and willingness for things to be done right. Not to mention the energy that the French dancers radiated. I fell in love with the choreography and with the message that Annick was trying to portray to the Bulgarians, and believe me when I say this - we really need to hear it. The togetherness and the close community are what we lack the most. After this first rehersal, there was no going back. It wasn't worth giving up.

At one moment I was told that I won't be able to participate in my favourite part of the spectacle. I wasn't angry, more so I was very disappointed. When I got home after the rehearsal I was thinking about it and eventually got to the conclusion that it's not about me, it's not about whether I will be participating in this specific part of the performance or not. It's about the message that we are trying to portray to the public, the energy, the emotions that we want to express with just our bodies and our facial expressions during the spectacle. And then I stopped feeling sad. Yesterday, on the first day of the spectacle, it turned out that I can actually participate in this part.

Maybe you're wondering why I'm telling you all of this. I'm doing it so I can encourage you to get out of your comfort zone. As volunteers, you have the amazing opportunity to meet gorgeous people with breathtaking talents. They can teach a lot and give you a lot and in return, you can do the same. I challenge you in an event in which you are not sure, an event that which needs more effort than giving out flyers (not that this is not important). Your own choice to push yourself will give you more than you think.

If you want to watch the spectacle LIEU d'ÊTRE you can do so on the 15th of June (Saturday) from 19:00 and the 16th of June (Sunday) from 12:00. 
Venue: Student dormitories of the Medical University- street Tsarevets 2, block 1, Plovdiv. 

We are waiting for you!

                                                                                                                               Angelina Kostadinova

                                                                                              

Comments