Впечатления от зрителите на спектакъл Място на съществуване | Impressions from the audience of the spectacle Lieu d'être (Place of Existence)


Впечатления от зрителите на спектакъл Място на съществуване


''Je trouve que le spectacle que nous avons pu avoir se samedi (15.06) soir était très bien organiser par  l'université et par le groupe de danseur "professionnel ".J'ai trouver que tous le figurants et que toute les personnes qui participaient au projet était toujours bien sincroniser. J'ai trouver le texte et les music très bien choisi. Et pour la mis en cène j'ai trouver que l'idée était super bien choisi, de faire une parti au sol puis une parti sur la façade du bâtiment avec se clou du spectacle grandiose.''
-Vincent

{Мисля, че спектакъла, който гледахме тази събота (15.06) вечер беше много добре организиран от университета и от екипа ''професионални'' танцьори. И професионалистите и хората, които участваха в проекта винаги бяха добре синхронизирани. Намирам текста и музиката за много добър избор. И за постановката мисля, че идеята да се направи една част на земята и после другата част на фасадата на сградата, като гвоздей на грандиозния спектакъл, е много добре измислена. -Винсент}
''C'était un spectacle très sympathique et très joli à voir. Les chorégraphies étaient très recherchées. Ce qui était le plus impressionnant, c'était les danseurs sur le mur, une chorégraphie très légère. La synchronisation de chaque danseurs était folle.''
-Marion
{Беше един много симпатичен и приятен спектакъл за гледане. Хореографиите бяха много изпипани.Това, което беше най-впечатляващо, бяха танцьорите на стената, много грациозна хореография. Синхронизацията на всеки танцьор беше                                                                                              нереална. -Марион}''Спектакълът беше, с две думи, много въздействащ и впечатляващ. За мен, като човек, който не се интересува активно от танцово изкуство, беше доста интересно да видя как хората изразяват себе си и отправят послания по толкова нестандартен начин. Всеотдайността и топлотата на артистите беше вдъхновяваща и изобщо не съжалявам, че опитах тази нова и нетипична форма на културно развлечение.''
-Ивайло

''Ами....спектакъла беше различен от други, на които съм ходила. На мен ми беше доста интересно и бих гледала отново същото или подобно представление. Танцьорите бяха енергични и завладяващи. Хареса ми това, че имаше сюжетна линия, а не беше просто съвкупност от движения на фона на музика. Също така, ми хареса, че всички от участващите бяха облечени в цветни дрехи, което допринася за настроението на публиката и създава усещане, че ще наблюдават нещо позитивно и приятно.'' 
-Мила 
''Танц на надеждата,танц преминаващ всички граници, танц на ангелски същества. Така бих описал спектакъла Lieu d' Etre (Място на съществуване). Красив, много красив. Всички участваха - прекрасните френски танцьори, българските доброволци, които бяха тялото на спектакъла, публиката, дори залеза и вятъра. Препоръчвам!''
-Милен
''Много интересно и неочаквано представление. Изпраща различни послания за живеенето заедно, за различията и за общото между хората. Учи ни да общуваме помежду си и да превръщаме градската среда в едно по-приятно място.''
-Надежда
''Миналата седмица присъствах на танцовия спектакъл Lieu d'être (Място на съществуване) и бях не само наистина впечатлена, но и се замислих за посланието, което танцьорите предадоха на публиката. Отивайки на първия спектакъл, бях много развълнувана, защото сестра ми щеше да участва. Наистина не се интересувах толкова от самата идея на представлението, колкото от това да видя нещо ново, различно и интересно и да се развлека. Когато обаче танцьорите излезнаха, разбрах, че няма да гледам просто танци. Всичко във всеки един участник допринасяше за атмосферата- дрехите, израженията, дори най- малките движения и стъпки.
Следях целия спектакъл с интерес и се потопих в него. Много ми хареса. Вечерта сестра ми ни разказа самата идея и тогава вече всичко придоби смисъл и форма. Разбрах, че танците изобразяват едно общество и борбата му за достигане на съвършенство. Беше представено толкова красиво и въздействащо!На следващата вечер отново отидох, и видях всичко от различна перспектива и още повече ми хареса. Танцовото изкуство не е лесно разбираемо за мен и съм много щастлива, че бях зрител на Lieu d'être, защото това ми помогна да видя танца по нов начин и да осъзная, че в обществото ни наистина има нужда от обединение!''
-Бояна

                                                                                                Интервюиращ: Ангелина КостадиноваImpressions from the audience of  the spectacle Lieu d'être (Place of Existence)


''I think the spectacle, that we watched this Saturday (15.06)  evening, was very well organised from the university and the team of  ''professional'' dancers. Both the professionals and the people taking part in the project, were always very well synchronised. I find that the text and the music were a very good choice. And for the performance I think that the idea for one part of it to be made on the ground and then the other part on the building, as a culmination of the grandiose spectacle, is very well thought.''
-Vincent

''It was one amiable very and nice to watch spectacle. The choreographies were very detailed. The most impressive thing were the dancers on the wall, a very grandiose choreography. The synchronisation of every dancer was unreal.''
-Marion''With two words the spectacle was very impressive and impactful. For me, as a person that isn't  actively interested in the art of dance, it was very intriguing to see how people express themselves and portray messages in such an unusual way. The commitment and the warmth of the artists were inspiring and I really don't regret trying this new and untypical form of cultural entertainment.''
-Ivaylo''Well...the spectacle was different than others I have been to.  For me it was very interesting and I would watch again the same or similar performance. The dancers were energetic and breathtaking. I liked that there was a storyline and not just a combination of  movements with music as a backround. I also liked that all of the participants were dressed in colorful clothes, which added to the mood of the audience and created a sensation that they will be watching something very positive and pleasant.''
-Mila


''Dance of hope, dance stepping out of the lines, dance of angelic creatures. This is how I would describe the spectacle Place to be. Beautiful, very beautiful. Everyone participated- the outstanding French dancers, the audience, the bulgarian participants which were the body of the performance even the sunset and the wind. I recommend!''
-Milen

''A very interesting and unexpected performance. It portrays different messages about living in togetherness, about the differences and the similarities between the people. It teaches us to communicate with eachother and transform the urban space into a better place.''
-Nadejda''Last week I attended the Lieu d'être dance show, and I was not only really impressed, but I was also touched by the message that the dancers conveyed to the audience. Going to the first show, I was very excited because my sister was taking part. I really did not care about the very idea of ​​the show, I wanted to see something new, different and intriguing and have fun. But when the performance started, I realized I would not be just a dance. Everything in every participant contributed to the atmosphere - the clothes, the expressions, even the smallest movements and footsteps. I watched the whole show with interest, and I plunged into it. I loved it. In the evening, my sister told us about the idea behind the show and everything got meaning and shape. I understood that the dance portrayed a society and its struggle to achieve perfection. It was so beautiful and impressive! The next night I went again, and I saw everything from a different perspective and I liked it even more. Dance as a form of art is not easy to understand and I am very pleased that I became part of Lieu d'être as a viewer because it helped me to see dance in a new way and to realize that we really need unity in our society!''
-Boyana

Interviewer: Angelina Kostadinova

Comments