История на доброволчеството – кога, къде, как и защо? | History of Volunteering – when, where, how and why?


История на доброволчеството – кога, къде, как и защо?

Всеки има поне бегла представа какво означава думата доброволец. И всеки може до някаква степен да обясни какво точно правят доброволците. За да можем напълно да разберем дадено понятие обаче трябва и да знаем и неговата история. Затова, нека Ви разкажа повече за това кога, къде, как и защо възниква доброволчеството, кои са първите доброволци и доброволчески организации, кога е международния ден на доброволците и защо се чества и как доброволчеството е променило (и продължава) да променя света, в който живеем.

Думата доброволец произлиза от латинската voluntaries – „доброволност, на своя воля”. За първи път е записана във Франция през 1755г. Тогава така са наричали хората, които доброволно са предлагали себе си за военна служба. Вън от военния контекст понятието
сър Джордж Уилямс
започва да се използва около 1630г.

Първите по-големи доброволчески организации започват да се появяват през XIX век, когато хората започват да си дават сметка за неравностойното положение, в което много от техните събратя живеят и решават, че трябва да им се помогне някак. Такива организации, например, са основаната през 1844г. YMCA (Young Men’s Christian Association), последвалата я след единадесет години YWCA (Young Women’s Christian Association). Техни основатели са съответно сър Джордж Уилямс, Мери-Джейн Кинард и Ема Робъртс; седалището и на двете организации е в Женева, Швейцария. Малко след тях следва и Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец. Това движение започва благодарение на сър Джордж Уилямс и швейцареца Анри Дюнан през 1863г., днес неговите членове наброяват над 97 милиона души от цял свят и e удостоено с Нобелова награда за мир на 3 пъти. В началото на XX век, с избухването на двете Световни войни, мащабността на доброволчеството се променя драстично. Милиони хора, от десетки различни държави се опитват да помогнат по всички възможни начини, за да облекчат последиците от войните. След 50-те години на XX век хората изместват фокуса на алтруистичните си цели към други области, като например работа в чужбина и най-вече в държави от Третия свят.


На 5 декември се отбелязва Международния ден на доброволеца. На този ден обществото отдава почит към хората, които с безвъзмезден труд помагат за подобряването на живота на уязвимите и нуждаещите се от помощ. За първи път той се чества през 1985г. след като ООН призовава правителствата и неправителствените организации във всички държави да изкажат благодарност и уважение към доброволците и да дадат повече гласност на дейността им.

Днес, 264 години след първата употреба на думата „доброволец”, тя продължава да звучи все толкова силно, защото: „Доброволците знаят, че промяната е възможна, но само ако се действа. И действат. Доброволците вярват, че светът е красив, но разрушен от негативност и сивота. И рисуват добро.

Доброволците се борят за справедливост - и за своята, и за тази на другите. И подават ръка. Доброволците не се оплакват, че нищо не зависи от тях. Доброволците не искат парично възнаграждение, защото усмивката на благодарност за тях е достатъчна”.
Петя Петкова
History of Volunteering – when, where, how and why?


Everyone has at least a faint idea of what the word volunteer means. And everyone can, to some extent, explain what do volunteers do. To be able to fully understand the meaning of a certain word, though, we need to know its history as well. In this regard, let me tell you a little bit more about when, where, how and why did volunteering appear, who are the first volunteers and volunteer organizations, when is the International Volunteer Day and why do we celebrate it and how volunteering has changed the world we live in today (and continues to do so).

The word volunteer is derived from the Latin word “voluntaries” which translates to “voluntary, of one's free will”. It was first recorded in France in 1755. Back then it was used to describe a person who offers himself for military service. In the non-military sense, the word was first recorded during the 1630s.
Sir George Williams

The first larger volunteer organizations started appearing in the 19th century when people became aware of the disadvantages that many people from their communities had to suffer through and decided that they want to help somehow. Such organizations, for instance, are founded in 1844 YMCA (Young Men’s Christian Association), followed eleven years later by YWCA (Young Women’s Christian Association). Their founders are respectively Sir George Williams, Mary Jane Kinnaird and Emma Robarts; the headquarters of both of the organizations are located in Geneva, Switzerland. Shortly after follows the International Red Cross and Red Crescent Movement. This movement started thanks to the Swiss Henri Dunant in 1863, today its members are around 97 million people all around the world and it is a three-time recipient of the Nobel Peace Prize. In the beginning of the 20th century with the two World Wars in full swing, the term volunteer was changed dramatically. Millions of people from dozens of different countries were trying to help in all ways possible to relieve the consequences of the wars. After the 1950s people shifted the focus of their altruistic passions to other areas, such as volunteering overseas and especially in Third World countries.


 On the 5th of December, we celebrate International Volunteer Day. On this day society shows respect towards the people, who work for free to help improve the quality of life of vulnerable and disadvantaged people. It was first celebrated in 1985 when the UN appealed governments and non-governmental organizations all around the world to express gratitude and recognize volunteer contributions and also promote volunteerism.
Today, 264 years after the word “volunteer” was used for the first time, it still sounds as strong because:

“Volunteers know that change is possible but only if one acts. And they act. Volunteers believe that the world is beautiful but destroyed by negativity and greyness. So, they do good. Volunteers fight for justice – for their own and that of others. And they offer a hand.

Volunteers do not complain that anything depends on them.

Volunteers do not want money because to them the smile of gratefulness for them is enough”.

Petya Petkova


Comments