Космодрум | KosmodrumКосмодрум


Космосът е почти непознат свят. Изследвали сме много малко от него, но неговата мистична безкрайност винаги ни е вълнувала, нали?

А разбрахте ли, че Пловдив имаше своя малък такъв ? Името на проекта е „Космодрум“. Имах уникалната вълзможност да се потопя в него, не само като посетител, но и като доброволец, за което изказвам най-искрени благодарности на Пловдив Together 2019.


Какво открих?

Вълшебен синхрон между наука и изкуство. Впечатляващи фотографии на прекрасните Пламен Янков и Емил Рашовски.
Колажи на Станислав Беловски, които не просто са интересни за постителите, но също те карат да се замислиш...

За първи път видях космическа храна и научих, че България е на челно място в света по производството ѝ. Напълно автентична космическа камера, изработена за полета на Георги Иванов и още много друга техника.

Имах удоволствието да летя в Космоса, под звуците на „Излел е Дельо Хайдутин“, със страхотен скафандър, изработен от Силвия Богоева.
Вече ви се иска да бъдете там, нали? На този етап изложбата приключи, но скоро отново ще бъде факт. Следва продължение...
За финал искам да едно голямо БЛАГОДАРЯ на вълшебницата Ралица Константинова, която е брилянтния организатор и на прекрасния артист и съорганизатор Силвия Богоева. Благодаря за космическите емоции и чудесното пътешествие, което подарихте на мен и на гостите ни!
                                                                                                                             Кристияна Запрянова


KOSMODRUM 

The Space is almost unknown world. We have explored very little of it, but the mystical infinity of it has always made us curious, isn't it?

And did you know that Plovdiv had its own Space? The name of the project is "Kosmodrum". I had the great opportunity to immerse in it, not only like a vistior, but like a volunteer. Thats why i'm very thankful to Plovdiv Together 2019.What did I find?

Magical sync between science and art. Impressive photos by the wonderful photographers Plamen Yankov and Emil Rashovski. Collages by Stanislav Belovski which are not only interesting for the visitors, but also makes you reflect...


For the first time in my life i saw space food and understood that Bulgaria has the top place in the World rankings for it's production. Absolutely authentic space camera, made for the flight of Georgi Ivanov and many more technologies.


I had the pleasure to fly in the Space accompagnied by the sound of the famous bulgarian song „Излел е Дельо Хайдутин“ with an amazing scaphander, made by Silvia Bogoeva.You would like to be there, don't you? At this stage the exhibition is finished, but very soon it will be fact again. To be continued...
In the end i want to say one big THANK YOU to the magician Ralitsa Konstantionova, who is the brilliant organizer and the wonderful artist and co-organizer Silvia Bogoeva. Thank you for the cosmic emotions and the great journey that you gifted to me and our guests!
Kristiana Zaprianova

Comments