Как това да помагаш на другите помага на теб | How helping others helps you


Как това да помагаш на другите помага на теб

Когато кажа на някого, че съм доброволец в Пловдив 2019 обикновено той ме поглежда изненадано, после се усмихва любезно и ми задава следния въпрос: „Защо? Какво печелиш ти от цялата работа?“. Отначало аз просто обяснявах, че смисълът на доброволците е именно в това, че те не печелят нищо. Че доброволците са хора, които по свое собствено желание участват в най-различни дейности с простата цел да помогнат там, където има нужда. После обаче започнах да преосмислям отговора си, защото не бях права. Поне не напълно. Доброволците наистина не печелят нищо от финансова гледна точка. В духовно и морално отношение обаче те могат да бъдат считани за най-богатите хора на света. И така, какво печеля аз от цялата работа? Нека ви кажа:

Когато помагаш на другите, ти помагаш и на себе си. Несъзнателно, разбира се, тъй като всеки доброволец става такъв, на първо място, защото иска да бъде полезен. С времето обаче започваш да откриваш, че и доброволчеството е полезно за теб и то по начини, по които не си очаквал.

Първо – полезно е зa здравето.                                                              
Не си измислям. Четох проучване според което, когато човек спре да мисли за собствените си проблеми и се фокусира върху нещо различно, нивата на стрес в тялото започват да спадат, подсилва се имунната система и се повишава чувството за удовлетвореност от живота. Това се получава, защото когато помагаме на някого другиго се прекъсват моделите за произвеждане на напрежение и се заместват с целенасоченост и позитивни емоции.

Второ – помага ти да повишиш самочувствието си.                              
Чрез доброволческата работа човек се чувства все по-пълноценен с всеки завършен проект. По този начин става все по-уверен и може лесно да се изправи пред трудни ситуации в живота и да постигне по-нататък своите цели.


Трето – получаваш изцяло нова перспектива.                                      Доброволчеството променя начина по който гледаш на живота. По време на работата срещаш много хора от различни места и те всички са уникални. Техните преживявания и начини по които гледат на живота могат да бъдат съвсем различни от твоите, но контактувайки с тях, ти научаваш, че разнообразието е сила, различията са учител. Страхувай се от различията и нищо няма да научиш.

Четвърто - научава те да бъдеш по-отговорен.                                               
Работата на доброволците изисква отговорност. Когато в даден момент изникне неочакван проблем (а това непременно се случва на всички доброволци) трябва да знаете как да реагирате. Първите няколко пъти когато това ви се случи се паникьосвате, после обаче свиквате и усещате как решенията на проблемите ви идват все по-бързо. С други  думи, станали сте по-отговорни.
Пето –забавлявате се.                                                                                 Доброволчеството не е нещо, което да приемате с лека ръка. Всъщност, то изисква много отговорност и на него трябва да се гледа с уважение. Но това не означава, че не е забавно! Благодарение на него срещате нови хора, изпробвате нови неща и посещавате нови места. В процеса на работа се забавлявате и създавате спомени, които остават с вас цял живот!

- Петя Петкова
How helping others helps you
When I tell someone that I am a volunteer at Plovdiv 2019, they usually look at me surprised then smile politely and ask me: ‘But why? What’s  in it for you? ’. At the beginning I used to answer that the true meaning of being a volunteer is in gaining nothing. That volunteers are people who by their choice take part in different activities and only want to help, if there is need. Then I started thinking about my answer and I realized that I was not right. At least, not entirely. Volunteers really don’t gain any money. Spiritually and morally, however, they can be considered the richest people in the world. So, what’s in it for me? Let me tell you:

When you help other people you also help yourself. Unintentionally, of course, because every volunteer becomes one, firstly, because they want to be helpful. With time, however, you start discovering that volunteering is beneficial to you, too and in way that you haven’t expected.

First – it’s healthy. 
I am not making this up. According to a survey that I once read, when you stop thinking about your own problems and focus on someone other than yourself, your stress levels start to decrease, your immune system is strengthened and your overall sense of life satisfaction increases. This is because helping someone else interrupts tension-producing patterns and replaces it with a sense of purpose and positive emotions.

Second – it helps you boost your confidence. 
By volunteering you feel more and more complete with every finished project. This way you become more confident, can easily face difficult situations in life and achieve your further purposes.

Third – gain a whole new perspective. 
Volunteering changes the way you see the world. While working you meet a lot of different people from different places and they are all unique. Their experiences and the way they see the world can be entirely different from yours but interacting with them you learn that diversity is strength, difference is a teacher. Fear difference and you learn nothing.

Forth – you learn to be more responsible.                                                              
A volunteer’s work demands responsibility. When in a certain situation an unexpected problem turns up (and that inevitably happens to all volunteers) you have to know how to react. The first time this happens to you, you panic but then, with time, you get used to it and notice that the solutions come more easily to mind. In other words, you’ve become more responsible.

Fifth – you are having fun. 
Volunteering is something you shouldn’t take lightly. As a matter of fact, volunteering is a responsible work and it needs be treated with the utmost respect. But that doesn’t mean it’s not fun! Thanks to volunteering you meet new people, try new things and visit new places. While doing so, you can definitely enjoy yourself and create memories that will stay with you for the rest of your life!
- Petia Petkova

Comments

  1. Yes, you are entirely right: making a difference in the lives of others and contibuting to a cause outside yourself contributes much more to happiness than focusing on your own private life. Volunteering may be one of the ways to do this. So, don't give up and have fun with others whilst doing useful things!

    ReplyDelete

Post a comment