Да откриеш себе си в доброволчеството | To discover yourself in volunteering

Да откриеш себе си в доброволчеството

            Нека ви разкажа историяистория за един мотивиран и амбициозен, но наистина объркан млад човек и пътя му към откриването на неговото място в света.

„Сериозно, не си ли отегчен? Наистина ли ти харесва да пропиляваш цялото си време, правейки нищо? Докога ще продължаваш да се луташ безцелно в собствения си живот? Не е ли време да започнеш да работиш върху себе си и върху бъдещето си? Подобни неприятни въпроси слагат началото на нашата история. Те просто продължаваха да изскачат в ума на объркания ни приятел, докато той най – после не реши да направи нещо. Знаеше, че някои негови приятели са се включили в различни доброволчески програми. Стори му се интересно и започна да проучва. Така научи за доброволческата програма на Пловдив 2019, която изненадващо отговаряше на повечето му въпроси.

И сега вероятно се питате: „Как това да бъдеш доброволец може да ти покаже мястото ти в света?“ Прави сте. Никога не е толкова лесно. Но в днешно време доброволчеството се оказва перфектният начин за младите хора да изградят характера си, да се себеусъвършенстват дотолкова, че в процеса неусетно са достигнали този момент, в който знаят какво искат от живота и са готови да отидат и да си го вземат. То им позволява да срещат нови хора, много от които идващи от различни части на света, да създават контакти, да практикуват други езици, да дадат своя принос за обществото и същевременно с това да учат и да се забавляват. А да бъдеш доброволец в проект като Европейска столица на културата ти предоставя невероятната възможност да станеш част от сътворяването на нещо ново, значимо и удивително – нещо, което ще остане в историята. Веднъж научил за тази възможност, кой би си позволил да я пропусне? Ето защо и героят на нашата история реши да се включи и да види до къде може да стигне.

Е, предполагам вече сте се досетили, че това е моята история – историята за това как се опитвам да изградя себе си в Пловдив 2019. И може би все още съм онзи неориентиран и объркан човек, но ... това все още е само началото на историята. И първото нещо, което научих от нея е: Ако искаш да намериш своето място в света, бъди част от света! Не просто гушкайки се под завивките у дома, ходейки на училище и мотаейки се с приятели отново и отново. Информирай се, поемай отговорности, срещай нови хора, опитвай да създадеш нещо трайно и значимо. И стъпка по стъпка ще започнеш да откриваш себе си и мястото, на което принадлежиш. 

- Emily Kadir
To discover yourself in volunteering

Let me tell you a storya story about a motivated and ambitious, but really confused young person and his path to finding his place in the world.

Seriously, aren’t you bored? Do you really like wasting your whole time, doing nothing? When are you going to stop wandering aimlessly through your life? Isn’t it time for you to start working on yourself and on your future?” These kind of unpleasant questions put us at the beginning of our story. They just kept popping up in our confused friend’s mind until he finally decided to do something about it. He knew that some of his friends joined different volunteer programs. It seemed interesting to him so he started researching. This is how he found out about the Plovdiv 2019 Volunteers' Program, which surprisingly was the answer to most of his questions.

Now you’re probably wondering: „how can being a volunteer show you your place in the world?” You’re right. It’s never that easy. Nowadays volunteering turns out to be the perfect way for young people to build up their character, to improve themselves so much, that in the process they know what they want from life and they’re ready to go there and get it. It allows them to meet new people, many of them coming from different parts of the world, to create contacts, to practice other languages, to  contribute to society and at the same time to learn and to have fun. And being a volunteer in a project such as European Capital of Culture gives you the amazing opportunity to become part of the creation of something new, valuable and remarkable – something that’s going to stay in history. Once I learned about this opportunity, who would let himself miss it? That’s why the hero of our story decided to get involved and see where he can get to.

Well, I suppose you have already guessed that this is my story – the story about trying to build up myself in Plovdiv 2019. And I might still be that disoriented and confused person but … this is still just the beginning of the story. The first thing I learned from it is: if you want to find your place in the world, be part of the world! Not just by cuddling under your blankets at home, going to school and hanging out with friends over and over again. Inform yourself, take responsibilities, meet new people, try doing something lasting and valuable. Bit by bit you will start discovering yourself and the place where you belong. 

- Emily Kadir


Comments