Как се промени Пловдив тази година през моите очи? | How has Plovdiv changed this year through my eyes?


Как се промени Пловдив тази година през моите очи?Какво е Пловдив?

За да разберем как нещо се е променило, първо трябва да се запознаем със същността му. Първата асоциация за Пловдив обикновено би била- град, намиращ се в западната част на Горнотракийската низина, градът на тепетата, на забележителности като Античния театър, но той е много повече от това. Пловдив е едно малко райско парче земя, криещо хиляди вълшебства в себе си. Пловдив е любовта при срещите с любими хора, вълнението от неописуемите гледки, които се откриват пред очите ни ежедневно, той е тъгата при раздялата, сълзите и от радост, и от мъка. Пловдив- това са хората, всички пловдивчани, които доказват, че сме заслужили честта да представим любимото си място като Европейска столица на културата.
  
Социална промяна.

Хората имаха възможност да разчупят рамката на битието, включвайки се в събитията и като посетители, и като организатори. Красотата бе в това, че мероприятията не бяха ограничени в една сфера и всеки желаещ можеше да хареса начинание, според интересите си. Статистиката показва, че процентът на хората, които относително често посещават културни събития от 2017 до 2018, нараства от 28,3% на 40,7%.

  
Промяна в международните отношения.

Посредством факта, че Пловдив е Европейска столица на културата, имахме възможност да развием международните си отношения. Бяха осъществени много събития, чрез които можехме да се запознаем и с чужди култури. Отворихме сърцата си за света, новото и непознатото.


Промяна в имиджа.

По време на тази година успяхме да си припомним кои сме ние и какво можем да направим. Това допринесе за утвърждаването на един по-добър образ за хората, града и страната ни.


Тази година бе ключова и значима за Пловдив, жителите и посетителите му. През нея имахме възможност да се докоснем по своеобразни начини до пламъка на културата и веселия дух на хората, които се трудят неуморно за успешното преминаване на всички мероприятия. 2019- промяната към едно по-добро бъдеще за Пловдив.

- Петя Боекова

How has Plovdiv changed this year through my eyes?What is Plovdiv?

In order to understand how something has changed, we must first become acquainted with its nature. The first association for Plovdiv would usually be a city located in the western part of the Upper Thracian Plain, the town of Tepet and also of sights such as the Ancient Theater, but it is much more than that. Plovdiv is a small paradise piece of land, hiding magic in itself. Plovdiv is the love of meeting with loved ones, the excitement of the indescribable sights that open before our eyes daily, it is the sadness of separation, tears and joy and sorrow. Plovdiv - These are the people, all of Plovdiv, who prove that we deserve the honour of presenting our favourite place as the European Capital of Culture.


Social change.

People had the opportunity to break the ‘frame of being’ by engaging in events both as visitors and as organizers. The beauty was that the events were not limited to one area and anyone could like the endeavour according to their interests. Statistics show that the percentage of people who attend cultural events from 2017 to 2018 relatively frequently increases from 28.3% to 40.7%.

Developing International Relations

Due to the fact that Plovdiv is the European Capital of Culture, we had the opportunity to develop our international relations. Many events were held through which we could get acquainted with foreign cultures. We open our hearts to the world, the new and the unknown.

Image change.

This year we were able to remember who we are and what we can do. This has contributed to the promotion of a better image of the people, city and country.


This year was a significant one for Plovdiv, its residents and visitors. Through it, we had the opportunity to touch in a unique way the flame of culture and the cheerful spirit of people who work tirelessly for the successful passage of all events. 2019 - the change towards a better future for Plovdiv.

- Petya Boekova

Comments