КОНЦЕРТ В ЛЯТНА НОЩ | CONCERT ON A SUMMER NIGHT


КОНЦЕРТ СЪН В ЛЯТНА НОЩ

На 10 август, в разгара на лятото, Пловдив, неговите жители и гости имаха възможността да се насладят на концерта „Сън в лятна нощ“ от Феликс Менделсон Бертолди.

Това е съвместен проект между Бременски младежки симфоничен оркестър – Германия, дамски хор „Тримонциум“ – Пловдив и младежки хор „Родина“ – Стара Загора. Проектът носи названието „Да се срещнем в музиката“, което директно кореспондира с мотото на Пловдив 2019 – ЗАЕДНО.

Събитието бе посетено както от гражданите на Културната столица, така и от много чужденци, някои попаднали случайно на концерта, други – съвсем целенасочено, очакващи с нетърпение да се потопят в магията на класическата музика и хоровото пеене.

Не може да пропуснем имената на актьорите, които пресъздадоха шекспировия текст на сцената, а именно Биляна Стоева-Станимирова и Валентин Митев. Младите талантливи музиканти от Бременски младежки симфоничен оркестър свирят вдъхновено и имената им често ще бъдат споменавани през следващия месец, тъй като им предстои турне и в други градове на страната. Солистките Илина Михайлова (сопран) и Михаела Берова (мецосопран) също бяха приети радушно от публиката. Двата хора на сцената – пловдивски дамски хор „Тримонциум“ с диригент Ваня Атанасова и младежки хор „Родина с диригент Стефанка Желязкова също се представиха достойно.

А цялата тази артистична лятна суматоха бе водена от палката на дългогодишния диригент на Бременския оркестър Щефан Гайгер.

На фона на златисто-розовите лъчи на залязващото слънце и тежката сладост на лятната омара, гостите започват да заемат местата си, очаквайки с нетърпение да съ-преживеят заедно с артистите и пространството на Античен театър, за пореден път, вълшебството на Менделсон и Шекспир. Защото големите автори са непреходни и колкото и да ги слушаме, колкото и да ги гледаме, винаги успяват да ни изненадат с някоя нова (нова за нас, разбира се) истина, с нов прочит на вече познатото.

И така с естественото затъмнение на залата, с първите опити прохладата да си пробие път през топлината на зрители и артисти, прозвучават и първите ноти, екват първите думи – вълшебството на „Съня“ се спуска над Пловдив.

С напредването на часа и с всеки нов прохладен повей на лекия нощен ветрец зазвучава познатият на всички Сватбен марш. И също както героите в Шекспировата пиеса зрителите бавно се отърсват от приказната дрямка, от омаята на феи и палави духчета, и с натежали клепачи се връщат към реалността преди да зазвучат аплодисментите. Сигурно всеки от тях, с малко тъга, но и с много надежда в доброто, любовта и смеха се отправя към вкъщи.

За да се завърти новия ден, за да дойде нов сън. За да пребъде . . .
- Нина Йорданова-ПетроваCONCERT ON A SUMMER NIGHT


On the 10th of August, in the middle of summer, Plovdiv,its citizens and guests had the opportunity to enjoy the concert "A Midsummer Night's Dream" by Felix Mendelson Bretoldi.

This is a collaborative project between the Bremen Youth Symphony Orchestra, the Plovdiv Trimontium Female Choir and the Rodina choir from Stara Zagora. The project is called "Meet in Music", which directly corresponds to the slogan of Plovdiv 2019 - TOGETHER.

The event was attended by citizens of The Cultural Capital, as well as by foreigners, some coming by chance and others - on purpose, waiting to dive into the magic of classical music and choir singing.
We cannot emit the names of the actors, who recreated Shakespeare's text on stage- Bilyana Stoeva- Stanimirova and Valentin Mitev.

We cannot emit the names of the actors, who recreated Shakespeare's text on stage- Bilyana Stoeva- Stanimirova and Valentin Mitev. The young talented musicians from the Bremen Youth Symphony Orchestra play so inspired and their names will be often mentioned during the enext month as they will be touring other bulgarian cities also. Soloists Ilina Mihailova (soprano) and Michaela Berova (mezzo-soprano) were also welcomed by the audience. The two choires on stage - the Plovdiv women's choir "Trimontium'' with conductor Vanya Atanasova and the youth choir Rodina with conductor Stefanka Zhelyazkova also performed with dignity.

This whole artistic summertime bustle was led by Shtefan Gaiger, the long time conducter of the Bremen Orchestra.
Against the backdrop of the golden-pink rays of the setting sun and the heavy sweetness of the summer evening, guests begin to take their seats, expecting to experience the magic of Mendelssohn and Shakespeare again, with the artists and the space of the Ancient Theatre. Because great authors are impassive and the more that we listen to them, the more we watch them, they always manage to surprise us with some new (new to us, of course) truth, with a new understanding of what is already known. And so, as it becomes darker outside, as the coolness of the evening is breaking through the warmth of people and artists, the first notes and words ring out - the magic of "The Dream" descends over Plovdiv.

As it gets later and with every new wave of the gentle night breeze, "The Wedding March", familiar to all, plays. And just like the characters in Shakespeare's play, viewers slowly shake off the fairytale slumber, the enchantment of fairies and naughty spirits, and with heavy eyelids return to reality before the applause is heard. Surely each of them, with a little sadness but also with a lot of hope in good, love and laughter go home.

So the new day can turn, and the new dream may come. And stay forever...

                                                                                                                          
                                                                                                                          -Nina Yordanova-Petrova

Comments