ДОКАТО ТЯ ПЕЕ | AS SHE SINGS


ДОКАТО ТЯ ПЕЕ


Присъединих се към екипа на Пловдив 2019 и още от първия момент предположих, че това място ще бъде пълно с положителна енергия и че ще срещна много невероятни хора. Отне ми по-малко от седмица, за да доброволствам за първи път, което потвърди моите предположение.

Първото нещо, което трябваше да направя, беше да помогна с превеждане за музикалното събитие „AS SHE SINGS“, който разказа историята на 3 невероятни жени с вдъхновяващи истории и страхотни гласове. Историите, които разказваха, бяха истории за мястото на една жена в обществото и за песните в различни култури. Беше толкова интересно да слушам за начина, по който идиш дъщерите и внучките на майки седят заедно, готвят и пеят, или как този език е повлиян от цяла Европа и е взаимствал по малко от всичко не само по отношение на граматиката или думите, но и в стила на живеене и пеене.

Личната история на Lucette беше просто невероятна за мен. Тя е израснала с баща, който криел идишските си корени и не е могла да научи за културата си от биологичното си семейство, но в двадесетте си, след вълнуващо пътуване до Израел и среща с интересен мъж, тя търси и намира ново семейство сред кръговете на идишките жени, където песните й помагат да разбере по-добре себе си.


Историите на Гинка Цер бяха също толкова интересни - жена, която работи и пее с хората от ромската култура вече повече от 40 години и която сега предава наследството си на талантливата си внучка, една от 10те най добри изпълнители под 16 години  в България, тя разказа за произхода на ромите. Етнически произход, дошъл от Индия, след като от владетеля на Индия били дадени като роби на персийския цар, те се оказват добри в пеенето, в танци и изпълнения, но не толкова в обработването на земята или грижата за животните, те били настроени по собствен път да пътуват по света без крайна цел. Гинка изпя някои от песните им, които са изпълнени с емоция и често разказват за лични истории, които не са различни от това, през което преминават повечето млади хора - истории за упоритост, любов, мъка и щастие.

Третият човек от това невероятно трио е Мария Пашева, чиято история за растеж и учене започна от млада възраст, когато тя свирила музика и пеела достатъчно добре, за да бъде насърчена от родителите си да следва страстта си и да учи музика в националната музикална академия. Отначало не харесвала подобна музика, но когато отишла в новото си училище, се срещнала с различни хора от различни места и всеки един от съучениците й имал уникални преживявания с всички различни видове българска национална музика, тя открила красотата и разнообразието в този вид изкуство.

- Петър Солаков


AS SHE SINGS


I joined the crew of Plovdiv 2019 and from the first moment, I assumed that this place would be filled with positive energy and that I would meet many amazing people. It took me less than a week to do my first volunteering activity and it proved me right.


The first thing I had to do was help with the translation for the musical event “AS SHE SINGS”, which told the story of 3 amazing women with inspiring stories and awesome voices. The stories they told were stories about the place of the woman in our society and about the songs in different cultures. It was so interesting to listen about the way that Yiddish mothers, daughters and granddaughters sit together cooking and singing or how this language has been influenced by all of Europe and has a little of everything not only in term of grammar or words, but also in the style of living and singing.


The personal story of Lucette was just amazing to me. She had grown up with a dad who hid his Yiddish lineage and she couldn’t learn about her culture from her biological family but in her twenties after an eventful trip to Israel and a meeting with an interesting man she looked and found a new family among the circles of Yiddish women where the songs helped her understand herself better.


The stories of Ginka Tser were just as interesting - a woman, who has worked and sang with the people of the Roma culture for more than 40 years and who is now passing her legacy to her talented granddaughter, one of the top 10 under age of 16 singers in Bulgaria, she told of the origin of the Roma people. An ethnicity that came from India after they were given as slaves to the Persian king by the India ruler, they proved good in singing dancing and performing but not so much in working the ground or taking care of animals, they were set on their own path to travel the world without an end goal. Ginka sang some of their songs which are filled with emotion and often tell personal stories not so different from what most young people go through - stories of stubbornness, love, hardship and happiness.

The third person of this amazing trio is Maria Pasheva, whose story of growth and learning began from a young age when she played music and sang good enough to be encouraged by her parents to follow her passion and study music in the national musical academia. At first, she didn’t really like this kind of music but when she went to her new school she met different people from different places and every single one of her classmates had unique experiences with all of the different kinds of Bulgarian national music, she discovered the beauty and diversity in this kind of art.

- Petar Solakov

Comments