Матера, Италия 2019 Доброволческо посещение | Matera, Italy 2019 Volunteer VisitМатера, Италия 2019
Доброволческо посещение


Фестивал Матерадио


Като част от доброволците и доброволческата програма на Пловдив - Европейска Столица на Културата 2019 имах възможността да посетя Матера, която също е Европейска Столица на Културата за 2019 година, намираща се в Италия. Бях посрещнат от наша сънародничка Нора Тодорова, която е част от фондацията Матера Басиликата 2019. Тя ми даде паспорта на Матера 2019, което ме направи временен гражданин и ми дава възможност да посетя всичките събития, които са част от програмата безплатно. Настаних се с други доброволци, който работят за различни организации за Европейската Доброволческа Служба. Запознах се с Лаура от Голуей и Силвана от Риека, които бяха представители на доброволците от Столиците на Културата за 2020 година.

Първият ден като пристигнах имах възможността да отида до един от офисите на Матера 2019 и да присъствам на срещата на доброволците за фестивала Матерадио, който е част от програмата. Там се запознах с Карла Ди Грация, момичето, което се грижеше за организацията на доброволците. Ужасно много съм й благодарен, тя е виновна за всичките страхотни моменти, преживяни в Матера. Срещата бе основата, върху която се изграждаха ценности, за това да си доброволец. Да си доброволец е чест и отговорност! Организаторката на фестивала Rebeca Raponi ни говореше за помощта, която даваме и това как е много важно да помогаш на жителите и посетителите на града и фестивала. Като доброволци наш дълг е да наблюдаваме за детайли и да опазим мястото и хората, които присъстват на събитията. Тази среща наподобяваше на седмичните срещи, които се провеждат в Тютюневия склад, организирани от Ками Клифтън и Франц Кадири координаторите на доброволците във фондация Пловдив 2019.

Втория ден сутринта имахме среща с Микеле Заза, професор по археология, който ни направи една обширна обиколко на града. Минахме през Консерваторията по Музика. Обсъждахме музиката и как тя е една неизменна част от културата. След това посетихме Катедралата на Матера, която имаше археологически разкопки и много стари и красиви експонати. Разхождайки се из „стария град“ на Матера видяхме продукцията на Джеймс Бонд филма. Посетихме и Cassa Grotta, което значи пещерно жиличе, където хората са живяли до 1948 година.
След разходката с Микеле отидохме до другия офис на фондация Матера 2019, където се запознахме с Франческо Калдaрола, който е експерт за развитие и връзки във фондацията. Обсъдих с него проекта, който създадох за Пловдив 2019 - интерактивната карта показваща всички културни забележителности и събития случващи се в Пловдив. Споменах и за проект, който обсъдихме с Ками Клифтън за интеграцията на Календар в приложението, който да се използва от доброволците. В това приложение доброволците ще могат да проявяват интерес към различни събития и да се записват за смени към съответни институции, които организират тези събития.Добрата връзка между Пловдив и Матера ще продължи, обменихме контакт с Франческо и той спомена, че иска да направим колаборация и да създадем заедно подобен проект. Като част от доброволците на Пловдив 2019 за мен е чест да участвам в тази колаборация и да създавам международни и приятелски отношения за развитието и организация на доброволческите програми в двете столици на Културата.

Посетихме археологическия музей с нашите паспорти, там имаше изложба на творбите на Леонардо Давинчи и други експонати от Римската империя и старогръцки божества. Прекарахме вечерта с другата част от доброволците, които са част от организации и помагат на Европейската Доброволческа Служба за проекти. Бяхме неизменна част от организацията и доброволческата общост, участващи и помагащи на програмата на Матера 2019.
Третия ден бе началото на фестивала Матерадио, който включва различни места в града с културна стойност. Там се провеждаха различни представления, концерти с различни стилове музика - класическа, поп, ирландска и фолклорна музика от регион Базиликата. През деня помагах при едно от местоположенията - „Селището“, изградено специално за фестивала от дърво (Cava Paradiso). Изложбата беше свързана с богатото разнообразие на жестикулиране в Италия. Снимки и стари предмети от домовете на хората бяха организирани в човешки образи, за да пресъздадат човешки тела и жестикулации. Изложбата бе съпроводена от съвременни танци на малки и големи. Жителите на града участваха в тези съвременни танци и дори аз почувствах магията на жестикулирането и експресионизма чрез жестове. На снимката виждате представители на Европейските Столици на Културата за 2019 и 2020.Четвъртия ден бе много важен и много голяма част от програмата бе представена на този ден. През деня успяхме да чуем Италиански Концерт от Риналдо Алесандрини. Представители на Голуей пристигнаха и се запознахме с тях. Дадохме интервю за Матерадио и нашето преживяване като част от фестивала. По обяд в Южната част на Италия има период наречен „Пауза“. Ние обядвахме в един ресторант със страхотна традиционна храна. След паузата имахме възможността да присъстваме на площада Сан Франческо, където Саманта Кристофорети, която е живяла 200 дни на Интернационалната Космическа Станция, по случай 50 годишнината на кацането на Луната споделяше за бъдещето на космическите проучвания, започващи с най-близкия обект до нас Луната. Вечерта отпътувахме за Пещерата на Слънцето ( Cava Del Sole). Там помагахме с организацията и допускането на жителите на представлението. Имахме възможност да танцуваме и да научим фолклорните танци на регион Базиликата, които се казват Таранта.Последния ден от фестивала беше много хубав с много важни моменти. Доброволците помогнахме с показването на предложението на ЮНЕСКО за увеличаването на територията, която е защитена в региона на Матера. След това имаше много снимки и танци съпроводени от италиянски и ирландски ритми. Финала на фестивала бе изпълнен с позитивни емоции и моменти между хората от различни култури. Всички доброволци се качихме на сцената да кажем довиждане на хората дошли на фестивала.“Building together the Open Future”

Денят след като фестивала приключи имахме 1 свободен ден и започнахме да разглеждаме града като влезнахме в „Камъчетата на Матера“ ( Sassi di Matera ). Закуската бе магическа сред тези хилядолетни улици.


Имахме възможност да разгледаме Матера и да посетим Chiesa di Santa Maria Di Idris, пещерна църква издълбана в камъните. Снимките бяха забранени на това свято място. След това обядвахме и отидохме в подземна цистерна, която в миналото е използвана от жителите на града, за да складират дъждовна вода, използвана за битови нужди. Същата вечер пътувахме до другата част на долината на града начена Мурджа, за да гледаме залеза с много голяма част от доброволците. Там разгледахме хилядолетни пещери, които са издълбани в камъните и една страхотна гледка над Матера.

Изключително съм благодарен на фондациите Пловдив 2019 и Матера 2019 за тази възможност да бъда част от този проект за развитие на международните и приятелските отношения между сегашните и бъдещите Европейски Столици на Културата. Ще работя за запазването и развитието на тази колаборация. Заедно към едно отворено бъдеще.

- Любен Брънзалов
Matera, Italy 2019 Volunteer Visit


Festival Materadio

As a volunteer and part of the volunteer program in Plovdiv – European Capital of Culture 2019 I had the chance to visit Matera, which is the partner Capital of Culture for 2019, situated in Italy. I had a warm welcome by Nora Todorova - she is a volunteer of the foundation Matera Basicilata 2019. She gave me my passport for Matera 2019, which made me a temporary citizen and gave me the ability to visit all the events which are part of the program for free until January 2020. I was staying in a flat with other volunteers who are working in organizations for the European Volunteer Service. I also met Laura from Galway and Sylvana from Rijeka which were representatives of the volunteers from the European Capitals of Culture for 2020.
The first day that I arrived I had the chance to visit one of the offices of the foundation Matera 2019 to attend a volunteer meeting for the festival Materadio, which is part of the program. I met Carla di Grazia, a girl which was taking care of the organization of the volunteers. I am extremely grateful to her! She is responsible for all the great moments I had in Matera. The meeting was a base on top of which were built the moral values of the volunteers. To be a volunteer is an honor and responsibility! The organizer of the festival Rebecca Raponi was talking about the help that we were giving and the importance of the things we were doing for the locals and for the visitors of the city and the festival. As volunteers it is our duty to be attentive to details and to keep safe the place and the people which are part of the events. This meeting was like our weekly volunteer meetings in the Tobacco city in Plovdiv organized by Kami Clifton and Franz Kadiri - coordinators of the volunteers in the foundation Plovdiv 2019.

The second day in the morning we had a meeting with Michele Zaza, professor in Archeology who gave us a fantastic tour of Matera. We started from the Conservatory of Music. We spoke about music and how it is a very important part of culture. After that we went to the Cathedral of Matera. It had a lot of archeological excavations and beautiful exhibits. Walking through Sassi di Matera we saw the production of the movie James Bond. We also visited Casa Grotta - a cave dwelling where people lived until 1948.

After our tour of the city with Michele, we went to the other office of the foundation Matera 2019, where we met Francesco Caldarola. He is an expert in development and relations in the foundation. I spoke with him about my project that I am working on for Plovdiv 2019 - an interactive map application that shows all the cultural places and events happening in Plovdiv. I also mentioned a project, which I discussed with Kami Clifton, the coordinator of the volunteers in Plovdiv, for an integration of a Calendar in the application which will be used by the volunteers. In this application volunteers can take part in different events and book their availability for certain institutions organizing the events. The good relationship between Plovdiv and Matera will continue, we exchanged contacts with Francesco, and he mentioned the possibility of collaboration to create a project for both of the Capitals. As a volunteer in Plovdiv 2019 it was an honor for me to be a part of this collaboration and to create international and friendly relationships in order to develop and organize the volunteer programs for both Cultural Capitals of Europe.

We managed to visit the archeological museum with our passports. There was an exhibition of Leonardo Davinci’s work and other archeological exhibits from the Roman Empire and the ancient Greek gods. We spent the night with other volunteers who take part in organizations helping the European Volunteer Service. We were a great addition to the organization and the volunteer community taking part and helping the program of Matera 2019.The third day was the beginning of the festival Materadio which featured different places in the city with cultural value. At those places were held events, concerts from different music styles -classical, pop, irish and folklore music from the region of Basilicata. From the early morning we were helping in the “Village”, a place which was built specifically for the festival and was made out of wood, by the Foundation. In the evening we attended a Contemporary Art exhibition in Cava Paradiso. The exhibition was related to the rich diversity of gestures in Italy. Pictures and old belongings from people's homes were used to portray people's bodies doing these gestures. The exhibition was accompanied by contemporary dances of young and old. The citizens of Matera were taking part in these dances and even I managed to feel the magic and expressionism of the gestures. In this picture you can see representatives from the European Capitals of Culture for 2019 and 2020.The fourth day was really important and big part of the program was happening on this day. Italian Concert from Rinaldo Alessandrini was a performance I will not forget. The representatives from Galway arrived and we had the chance to greet them. We were also interviewed about Materadio and our experience in Matera. In the middle of the day in the South of Italy there is a period called “Pause”. We had lunch in a fantastic restaurant with great traditional Italian food. After the pause we had the chance to attend the piazza San Francesco on which Samantha Cristoforetti, an engineer that has 200 hours on the International Space Station, was speaking about the future of space exploration on occasion of the 50th anniversary of the Moon Landing.

That the night we travelled to Cava Del Sole, where we helped with the organisation and stewarding of the citizens and visitors of the Taranta Dance performance. We had the chance to dance and learn the folklore dances of the Basilicata region which are called Taranta.


The last day of the festival was great with a lot of important moments. The volunteers helped with one of the showcases on the main stage. We showed pictures of the proposal to UNESCO to expand the protected areas in Matera. After that there were a lot of dances and pictures accompanied with Italian and Irish cords. The finale of the festival was full of positive emotions and moments between people from different cultures. All the volunteers were on stage to say goodbye to all the people in Matera.“Building together the Open Future”

The day after the festival finished, we had 1 free day to explore Matera and we went to Sassi di Matera. The breakfast we had in between the ancient stones and streets was magical.We had the chance to visit Chiesa di Santa Maria Di Idris, a cave church carved in the stones. Taking pictures in this sacred place was forbidden. We had lunch and went into an underground cistern which was used in the past by the inhabitants of the city to store rainwater for everyday use. The same night we travelled to the other side of the Sassi called Murdzha to explore the caves and watch the sunset with a very big group of volunteers. We were walking through thousands of years old caves which were carved in the stone and saw a fantastic view of Matera.
 

I’m grateful to the foundations Plovdiv 2019 and Matera 2019 for the opportunity to be a part of this project for developing the international and friendly relationship between the current and future Cultural Capitals of Europe. I will work for the sustainability and development of this collaboration. Together building the Open Future.

- Lyuben Branzalov 

Comments