Фестивал „Градски игри“ в Матера, Италия | Fusion - Urban Games Festival in Matera, Italy


-->


Доброволческо посещение в Матера, Италия

Фестивал „Градски игри“


Като доброволец към програмата на Пловдив - Европейска Столица на Културата 2019 имах прекрасната възможност да посетя Матера – другата Европейска Столица на Културата за 2019 година, която е разположена в Италия. След полет до Рим и пътуване с автобус от Рим до Матера бях посрещнат от Нора Тодорова, която е доброволец от фондацията Матера Базиликата 2019. Тя ми даде паспорт на Матера 2019, като по този начин станах временен гражданин и имах възможност да посетя всички събития от програмата безплатно. Бях настанен при други доброволци, които участват в различни организации за Европейската Доброволческа Служба. Запознах се с Пия и Сара Вайинг от Германия, които бяха нашите хостове.

Първият ден след като пристигнах се запознах с доброволците от Матера, включително Карла ди Грация и Франческо Калдарола. Карла се грижеше за организацията на доброволците, а Франческо е експерт за развитие и връзки във фондацията. Безкрайно съм им благодарен, защото благодарение на тях преживяването в Матера стана така прекрасно. С тях обсъдихме нашите задачи. Програмата на фестивала „Градски игри“ предлагаше по нещо за всеки – игри за търсене на съкровище, активни игри, настолни игри, виртуална реалност и т.н. Вечерта, заедно с един прекрасен доброволец – Айлен Мендоса –  имахме възможност да разгледаме стария град и посетихме „Камъчетата на Матера“ ( Sassi di Matera). Най-известното от тях е „Sasso Caveoso“. Както в „Капана“, там има много на брой тесни улички, където можеш да се загубиш всеки момент. За да успееш да разгледаш целия град, ще са необходими минимум 4-5 свободни дни. През 1993 г. Матера влиза в списъка със световно наследство на ЮНЕСКО.

На втория ден започнахме със задачите ни. Като доброволци от Пловдив ние раздавахме на местните хора и туристите материали на Пловдив 2019 (дневници, брошури, шапки, магнити и т.н.) и им разказвахме за града, забележителностите и фондацията Пловдив - Европейска Столица на Културата 2019. Един гражданин на Матера, на когото дадохме подаръци беше толкова щастлив, че ни заведе в една сладоледена къща, за да ни почерпи сладолед. А в същата сладоледена къща се оказа, че касиерката е българка! Във фестивала участваха групи от България, Англия, Германия, Русия, Полша, Словения и Румъния. Запознах се с групата от България – Георги Иванов и Яна Борисова. С тях демонстрирахме стари български игри като карачка, пеещо копче и топчета. Не мога да изразя колко забавно преживяване беше това – чувствах се сякаш отново съм на 5-6 години! Не помня откога не бях играл на топчета. Вече знам, че карачката е истинско предизвикателство за всеки, който си мисли, че търкалянето на пръстен е лесна работа. Не беше лесна, но се оказа детска работа, защото върна в детството дори тези, които отдавна са надхвърлили детска възраст.
Третият ден започна с игри в центъра на Матера. Началото бе дадено с играта „Secrets of Plotera”. В тази игра задачата на участниците бе да разкрият детайли за двете столици на културата – Пловдив и Матера. За целта им бяха необходими мобилни телефони и работа в екип. Разположението на обектите направи играта много изискваща и забавна. След това се проведе играта “Reshape the city”. В нея участниците трябваше да обикалят града заедно с екскурзоводи, които ги водеха до 5 дестинации. На всяка дестинация имаше определено изпитание. За целта участниците трябваше да мислят бързо, да помнят детайлите и да работят в екип. По-късно се проведе играта „Narrative Puzzle”. В нея участниците трябваше да се движат с велосипед из Матера и да заснемат различни обекти. Чрез тази игра ще бъде създадена постоянно променяща се карта на Матера, което ще помогне за по-добро използване на градското пространство. Междувременно, с Георги и Яна на центъра отново демонстрирахме старите български игри. Беше прекрасно да видим вълнението по лицата на хората по време на игра.
Последният ден започна с играта „Stones and waters quest”. В нея играчите трябваше да се ориентират из Матера и да търсят различни предмети. Играта позволи на участниците да видят града от друга гледна точка, като им даде шанс да отидат на по-непознати на туристите кътчета. В същото време, на площад Сан Франческо се проведе играта  Games Generator”. Там всеки имаше възможността да сподели своите любими игри и заедно с други хора да измислят нови игри. С Георги и Яна се видяхме за последно. Преди да тръгнем обратно за Рим посетихме катедралата „San Pietro” и видяхме отдалеч издълбаните в камъните пещери. На автобусната спирка бяхме изпратени от Нора. Пътуването от Рим до Матера с автобус в едната посока продължава повече от 5 часа и затова съветвам тези, които желаят да посетят Матера да летят до Бари.


-->
Всички доброволци бяха много учтиви с нас. Някои от тях не говореха английски, но благодарение на Нора не съществуваше езикова бариера. Двете момичета, които ни приеха у тях също бяха изключително любезни. Всички италианци бяха позитивно настроени към нас и се забавляваха на фестивала. Не всички местни хора и туристи знаеха много детайли за Пловдив и България, но вярвам, че им беше приятно да научат нещо ново.

Безкрайно съм благодарен на фондациите Пловдив 2019 и Матера 2019, че ни предложиха тази прекрасна възможност и за чудесното разбирателство и работа в екип между настоящите и бъдещи Европейски Столици на Културата. Специални благодарности към Ками Клифтън – един от координаторите във фондация Пловдив 2019 – защото научих за тази възможност от нея. Ще продължа да участвам в развитието на сътрудничеството между Пловдив и Матера. За едно отворено бъдеще заедно.
- Александър Манолов


Matera, Italy Volunteer Visit

Fusion - Urban Games Festival


As a volunteer for Plovdiv – European Capital of Culture 2019, I had the amazing opportunity to visit Matera – the other Capital of Culture for 2019 which is situated in Italy. After flying to Rome and travelling from Rome to Matera by bus I had a warm welcome by Nora Todorova – a volunteer of Matera Basilicata 2019. She gave me my passport for Matera 2019, which made me a temporary citizen and gave me free access to all the events in the programme. I was hosted by other volunteers who take part in organizations for the European Volunteer Service. Our hosts were Pija and Sara Weihing from Germany.

On the first day after my arrival, I met the volunteers from Matera, including Carla di Grazia and Francesco Caldarola. Carla is taking care of the volunteers’ organisation while Francesco is an expert in development and relations in the foundation. I am extremely grateful to them because it’s thanks to them that this experience in Matera was so awesome. We discussed our tasks together with them. Fusion - Urban Games Festival’s programme offered something for everyone – treasure hunts, activity games, board games, virtual reality, etc. In the evening, together with Ailen Mendoza, a truly amazing volunteer, we had the opportunity to see the old town and visit Sassi di Matera. The most popular of them is Sasso Caveoso. Just like in Kapana, there are many narrow streets where you can get lost any second. In order to see the whole city, one would need at least 4-5 free days. Matera was awarded World Heritage Site status by UNESCO in 1993.


On the second day, we started doing our tasks. As volunteers for Plovdiv 2019, we gave Plovdiv 2019 products (diaries, brochures, hats, magnets, etc.) to local people and tourists and we told them about the city, its’ landmarks and the foundation Plovdiv – European Capital of Culture 2019. One citizen of Matera whom we gave Plovdiv 2019 souvenirs were so happy that he took us to an ice cream house and bought us ice creams. Moreover, the cashier in that very ice cream house turned out to be Bulgarian! Groups from Bulgaria, England, Germany, Russia, Poland, Slovenia and Romania took part in the festival. I met the Bulgarian participants – Georgi Ivanov and Yana Borisova. Together we displayed old Bulgarian games like karachka, singing button and marbles. I can’t tell you how entertaining that experience was – I felt like a 5-year-old child again! I don’t remember since when I hadn’t played marbles. Now I know that the karachka is a real challenge for everyone who considers rolling a ring simple. It wasn’t easy but it was childlike because even people who were children long ago were brought back to their childhood.
The third day started off with games in Matera’s centre. It all started with the “Secrets of Plotera” game. In that game, the players had to discover details about the two capitals of culture – Plovdiv and Matera. In order to complete the task, they had to use mobile phones and work as a team. The location of the objects rendered the game demanding and exciting. The next game that took place was “Reshape the city”. There the participants went on a guided tour around the city. The guides took them to 5 destinations on which they had different tasks to carry out. In order to do them successfully the participants needed to think fast, remember details and work as a team. After that the “Narrative Puzzle” game took place. There the participants had to ride a bicycle around Matera and take photos of various places. A constantly changing map of Matera will be created with the game’s photos, which will help using the city space in a better way. In the meantime, together with Georgi and Yana, we displayed the old Bulgarian games once again. Seeing the excitement on people’s faces during the games felt great.

The last day started off with the “Stones and waters quest” game. In that game, the players had to find the fastest way around Matera and find various items. The game allowed the participants to see the city from another angle as it gave them the chance to visit places less popular with tourists. Meanwhile, on “San Francesco” square the “Games Generator” game took place. There everyone had the opportunity to share his favourite games with other people and create new games together with them. I met Georgi and Yana one last time. Before our departure towards Rome, we visited the “San Pietro” cathedral and saw the carved in the stones caves from far. Nora saw us out off at the bus station. Travelling from Rome to Matera in one direction by bus takes more than 5 hours. Therefore, I recommend everyone who wants to visit Matera to book flights to Bari.
All the volunteers were very polite to us. Some of them didn’t speak any English, but thanks to Nora a language barrier didn’t exist. The two girls who hosted us were extremely kind as well. All Italians thought the best of us and enjoyed the festival. Not all the local people and tourist knew much about Plovdiv and Bulgaria, but I believe they enjoyed learning something new.

I am eternally grateful to the Plovdiv 2019 and Matera 2019 foundations for providing us with this amazing opportunity and for the great understanding and teamwork between the current and future Cultural Capitals of Europe. Special thanks to Kami Clifton – one of the coordinators in the Plovdiv 2019 foundation – for I learned about this opportunity from her. I will keep taking part in the development of the relationship between Plovdiv and Matera. For creating an Open Future Together.
-->
- Alexander Manolov

Comments