Градски игри: Творческа лаборатория за иновативни практики / Urban Games: Creative Lab for Innovative Practices


Fusion 2019 Urban Games Festival е един от акцентите в програмата на Пловдив 2019 г., който наскоро обедини участници от България, Италия, Полша, Германия, Великобритания и Русия в 5 завладяващи игри. Екипите преоткриха новите измерения на Града, търсейки мистериозни порцеланови кукли в пукнатини на стари сгради и Опитвайки се да открият хитри шпиони в колегите си. Специално за нашия блог италианските доброволци Джузепе Нузи (студент по Класическа филология в Болоня) и Матео Лилиу (студент по Международни отношения и сътрудничество в Торино) споделят своите завладяващи прозрения. 


Сътрудничество, подхранвано от  многообразието
 Градски игри е съвместен проект на двете европейски столици на културата, Пловдив и Матера, който се състоеше от две части. Първият етап се проведе в Матера преди няколко седмици. Основната идея на проекта е да изследва културните особености на градовете и да ги открие от нови гледни точки. Различните фонове на участниците по най- добрия възможен начин допринесоха за постигането на тази задача поради постоянен обмен на техните мисли и идеи по време на изпълнение на задачите в игрите. Като цяло в Пловдив за 3 дни се играха 5 игри, които бяха проектирани и изработени от дизайнери от Русия, Полша, Германия, Италия и Великобритания. Идеите варираха от шпионски сюжети и космически фантазии до мистифициращи истории. Всяка дейност имаше свой сценарий и правила, отчитащи културните и исторически особености на града. Италианските доброволци, избрани от комитета на Матера, Джузепе и Матео, трябваше да настроят необходимите компоненти за всеки отбор и да посрещнат и насочат играчите правилно. „Това просто ме изуми, как игрите, разработени в различни културни среди, помогнаха да се разкрие богатото разнообразие на Пловдив и да се съберат толкова много различни хора.“ - казва Джузепе Нузи.

Местни срещу туристи
Играта “Reshape the City”, разработена от италианските дизайнери Лорена Барбалинардо и Данило Чиарадя, беше едно от основните предизвикателства за екипите, поради разнообразието от включващите задачи. Проектът превърна обиколка на града в културно пътуване с неочаквани приключения. Измислени причудливи герои, които дойдоха в Пловдив с космическата мисия, понякога добавяха допълнителни улики или бариери към играта. Подобна объркваща тактика накара съотборниците да отключат въображението си и да мислят извън кутията. „Самата комбинация от конкуренция, любопитство и мистерия определено беше основната движеща сила за играта. - посочи Матео Лилиу. - Беше толкова интересно да видя как местните жители и туристите стимулират цялото си творчество, опитвайки се да надминат конкурентите си и да спечелят. Тези екипни проекти определено трябва да станат обичайна практика за откриване на нови места и разработване на международни проекти, например в туристическата индустрия или образованието.“

Нов ден, ново кулинарно откритие
Едва ли измина ден за нас, без да се насладим на ново ястие или напитка от българската кухня.“ - казва Джузепе, който особено държи на готвенето. Баница, каварма, бира Каменица ... И така, от финалната партия италианските доброволци вече се смятат за квалифицирани експерти на българските ястия и дори можеха да впечатлят участниците в игрите, като знаят български език. Най-предизвикателните фрази на български се оказаха „Европейска столица на културата“. Но опитът на Джузепе във филологическите проучвания, умножен с голямо търпение и любопитство в кирилицата, вършеше чудеса. Въпреки че проектът приключи и неговите участници се върнаха у дома, силата на идеите породи нови планове. Италианските доброволци, впечатлени от новите срещи, възнамеряват да поддържат връзка с новите си приятели и в бъдеще се надяват да развият някои нови мултикултурни проекти, които ще могат да съберат повече хора.

Текст на Татяна Гаркавая
Снимки на Матео Лилиу и Джузепе НузиUrban Games: Creative Lab for Innovative Practices


Urban Games: Creative Lab for Innovative Practices


Fusion 2019 Urban Games Festival is one of the Plovdiv's 2019 highlights that has recently united participants from Bulgaria, Italy, Poland, Germany, the UK and Russia in 5 fascinating games. Searching for mysterious porcelain dolls in cracks of old buildings and trying to detect cunning spies in fellow players, the teams rediscovered the city's new dimensions. For our blog, the Italian volunteers Giuseppe Nuzzi (student of Classical Philology in Bologna) and Matteo Lilliu (student of International Relations and Cooperation in Turin) share their fascinating insights.

Collaboration Fueled by Diversity
The Fusion 2019 - Urban Games Festival is a collaborative project of the two European Capitals of Culture, Plovdiv and Matera, that consisted of two parts. The first stage took place in Matera a few weeks ago. The main idea of the project is to explore the cities' cultural features and discovering them from new perspectives. The various backgrounds of the participants, in the best way possible, contributed to the achievement of this task due to a constant exchange of their thoughts and ideas while carrying out the tasks in the games. Overall, there were 5 games played in Plovdiv for 3 days, which were designed and developed by the teams from Russia, Poland, Germany, Italy and the UK. The ideas varied from spy plots and space fantasies to mystifying stories. Each activity had its scenario and rules that considered the cultural and historical features of the city. The Italians volunteers selected by the committee of Matera, Giuseppe and Matteo, had to set up the necessary components for every team and welcome and guide the players correctly. 'It just blew my mind how games developed in different cultural environments, helped to uncover the rich diversity of Plovdiv and bring together so many different people', - says Giuseppe Nuzzi.

Locals VS Tourists
The game Reshape the City developed by the Italian designers Lorena Barbalinardo & Danilo Chiaradia was one of the major challenges for the teams, due to the variety of the tasks included. The project turned a city tour into an adventurous cultural trip with unexpected adventures. Invented bizarre characters that came to Plovdiv with the space mission, sometimes added extra clues or barriers to the game. Such confusing tactics made the teammates unlock their imagination and think out of the box. 'The very mix of competition, curiosity and mystery was the major driving force for the game, - pointed out by Matteo Lilliu. - It was so cool to see how locals and tourists boost all their creativity, attempting to surpass their competitors and win. These team projects have to become common practice for the discovering of new places and the development of international projects, for instance in the tourism industry or education'.

New Day, New Culinary Discovery
'Hardly a day went by for us without enjoying a new dish or drink of the Bulgarian cuisine', - says Giuseppe who is particularly keen on cooking. Banitsa, Kavarma, Beer Kamenitza... So, by the final party, the Italian volunteers already considered themselves qualified experts of the Bulgarian dishes and even could impress the participants of the games by their knowledge of Bulgarian. The most challenging phrases in Bulgarian turned out to be the 'European Capital of Culture'. However, Giuseppe's background in Philological studies, multiplied by great patience and curiosity in the Cyrillic alphabet worked miracles. Although, the project has finished and its participants have gone back home, the power of new ideas sparked new plans. The Italian volunteers, impressed by the new encounters, intent to stay in touch with their new friends, and in the future hope to develop some new multicultural projects that will be able to bring together more people.

Text by Tatyana Garkavaya
Photo by Matteo Lilliu and Giuseppe Nuzzi


Comments