Какво означава за теб доброволчеството | What it means to be a Volunteer

Зад това да бъдеш доброволец

10 часа. Събота сутрин е, вятърът брули, а аз се опитвам да напъхам едно шише от минерална вода във вече претъпкан чувал с отпадъци. Защо ли си губя времето с подобни инициативи за почистване, вместо да съм все още сгушена под топлите завивки на леглото? Защо не изключих алармата си и не затворих отново клепачи? Отговорът е изключително прост и ясен- защото ползите от доброволчеството превъзхождат многократно малките ми лични саможертви.

Доброволците помагат на нуждаещите се и подават ръка в уязвими мигове. Те обновяват облика на детски градини, помагат при организирането на културни събития и разнообразяват нашето ежедневие. Те виждат липсващите елементи в едно общество и влагат енергия в подобряването на стандарта на живот. И то не защото трябва, а защото искат.

Това е разковничето зад това да бъдеш доброволец - действията ти носят реална промяна. Знаеш, че трудът ти не е бил напразен и се чувстваш удовлетворен от добре свършената работа. Да, може би си искал да си починеш и да не правиш нищо след училище или след работа, но си сигурен, че няма по-добър начин да оползотвориш свободното си време. Успоредно с това се учиш и на отговорност, разпределяш много по-добре задачите си за деня и се запознаваш с хора, които никога няма да срещнеш, ако не се впуснеш в подобно предизвикателство.

Най-съкровеният момент обаче идва тогава, когато спреш и се огледаш в хората наоколо. Младата жена, която сочи към теб, обяснява на петгодишния си син защо трябва да се грижи за околната среда; дечицата от сиропиталището подскачат весело, докато разопаковат подаръци; феновете на групата, която ще пее на днешния концерт, бъбрят весело и те поздравяват с усмивка, когато ти подават своите билети.

Еуфорията и доброто настроение покрай доброволчеството са просто заразни. Не случайно някои от твоите приятели са решили да се присъединят и да станат доброволци. Не случайно чуваш "браво" от случайни минувачи, които се заглеждат в плаката, който държиш. Не случайно баба ти не спира да повтаря на всеки срещнат, че внучето й е доброволец. И не случайно си станал в 8 часа през уикенда. Един доброволец може да бъде сигурен, че винаги ще извлече полза от стореното- както за себе си, така и за околните.
Ето затова и аз вдигам поредната захвърлена кутия от цигари, пъхам я в чувала и продължавам напред. Защото си струва.

What it means to be a Volunteer


It's ten o’clock on Saturday morning, the wind is blowing and I am trying to cram a mineral water bottle into a trash bag that is already full. Why do I use my time for these kind of cleaning initiatives, rather than being huddled under my warm blankets in bed? Why didn’t I switch off my alarm and close my eyes again? The answer is extremely simple and clear: because the advantages of volunteering outweigh the small personal sacrifices I have to make.

Volunteers help those who need their help in times of need. They give children’s playgrounds a new look, help with the organization of cultural events and bring diversity to our everyday life. They can see which elements are missing in a community and put their energy into improving the standard of living. This not because they have to, but because they love to.  

This is the key to what it means to be a volunteer – the activities transform you. You know that your efforts have not been in vain and you feel satisfied about your work. Yes, maybe you would have liked to have a rest and rather not do something after school or after work, but you’re certain that there is no better way to use your free time. Moreover, you learn about responsibility, planning your daily activities more efficiently and you get to know new people. People whom you’d probably never have met, if you didn’t challenge yourself like this.

The greatest moment as a volunteer is when you stop and look at the people around you. The young woman, who points at you, and explains her five-year old son why people must take care of the environment; the children from the orphanage jump cheerfully when they unpack their presents; the fans of a group singing at today’s concert chat happily and greet you with a smile when they show you their tickets.

The euphoria and good mood that go with volunteering are simply contagious. It’s no coincidence that some of your friends have decided to join the volunteering program. Neither is it a coincidence that you hear ‘bravo’ from people passing by, when they look at the poster that you hold; or that your grandmother can’t stop telling anybody she meets that her grandson is a volunteer. Neither have you gotten up at eight in the weekend without a reason. A volunteer can be sure that he or she will always receive a benefit from what he or she does, whether this is for himself/ herself or for other people. That’s why I pick up the next cigarette pack that someone threw away, put it into a trash bag and be on my way. Because in the end, it’s worth it. 

Comments