С участието в доброволчески проект спечелих приятели за цял живот | By taking part in a volunteering project I made friends for life

   С участието в доброволчески проект спечелих приятели за цял живот

Иван Дагов, 2 курс Културен туризъм

Един невероятен проект, който ще запомня за цял живот! През септември получих покана от Общинска фондация Пловдив 2019 за участие в международен доброволчески проект в Нови Сад, Сърбия. Целта на дейностите ме ентусиазираха и въпреки краткото време, в което трябваше да подготвим документите за участие и да купим билетите (буквално няколко часа), от Пловдив тръгнахме двама души – аз, Иван Дагов, студент във 2 курс, специалност Културен туризъм във Философско-историческия факултет, и моят спътник в това приключение – Веселин Стоянов, студент в специалност Изпълнителско изкуство – класика в АМТИИ.

Доброволческият лагер под наслов „Да дарим добро за живот“ беше организиран от Environment Engineering Group, Нови Сад и финансиран от Фондация Нови Сад за Европейска столица на културата 2021. В проектните дейности, които продължиха 14 дни, се включиха 15 младежи от България, Германия, Испания, Словакия, Сърбия, Турция, Франция и Япония.
Ръководителите на проекта бяха изключително приятни млади хора, отдадени на каузата. Всички доброволци бяха общителни и дружелюбни и до края на седмицата станахме много близки помежду си. Още през първия ден домакините се постараха да ни покажат забележителностите в града, разположен на двата бряга на река Дунав в северната част на Сърбия. Тази разходка също допринесе за бързото ни сближаване, тъй като по време на нея имахме постоянно разпалени дискусии и разговори върху различни интересни теми, а смехът беше неотлъчно с нас.

Ръководителите на проекта разпределиха задачите между членовете на екипа. Работата ни се състоеше основно в реновиране, освежаване и реставриране на най-старата част от града, където хората живеят в блокове, строени през 50-те години на миналия век. Целта ни беше обособяване на зелена зона за отдих и култура в междублоковото пространство, където хората  могат да четат книги и да си почиват, докато децата им играят в подновената зона.

На ротационен принцип бяха разпределени и задачите за подготовка на храната за деня за доброволческия отряд. В общо пет дни от престоя ни аз готвех за групата, съобразявайки се с разнообразните вкусове и изисквания на вегетарианци, вегани и крайни месоядци. Това наистина беше огромно предизвикателство за мен, но от друга срана работата в кухнята ми помогна да развия способностите си в тази насока, а и да науча някои нови рецепти от различни краища на Европа.

В ежедневните дейности по оформяне на зелената зона за отдих и култура изключително много ни помагаха местни майстори, които бяха много сърцати и забавни. В работата ентусиазирано се включваха и хора от квартала, които постоянно ни носеха домашно приготвени сладки, кексове, сок и приятно ароматно кафе, а вечер – традиционна домашна ракия.

Всеки работен ден започваше с гръмко провикване „Frühstück или Breakfast”, последван от порядъчна доза кафе и сериозно хапване. Около 8 часа отивахме на работното си място, където лидерите поставяха задачите за деня, а ние разпределяхме дейностите към тях помежду си, така че всеки да работи с удоволствие. Някои от нас предпочитаха да боядисват и рисуват, а други се отдаваха на по-тежък физически труд - бъркане на цимент, пренасяне и редене на плочки, разчистване на боклуци. В процеса на работата имаше много шеги и забавление, и времето до 13 ч. минаваше неусетно. С приключването на работния ден се връщахме в хостела, където ни чакаше приготвен обяд от „кухненския екип”. След обяда разполагахме със свободно време за разходки и почивка. Някои от нас предпочитаха да вземат следобедната си дрямка, а други като мен – да опознават града. Друго наше занимание бяха груповите игри, типични за различните държави. В повечето дни всички участвахме в подготовката на вечерята и обсъждахме менюто за следващия ден. След вечеря имахме възможност на чашка да водим интересни и забавни разговори и дискусии на теми, които вълнуваха всеки един от нас.

Културната ни програма беше изключително разнообразна благодарение на местни жители доброволци. Те бяха нашите екскурзоводи, които ни разкриваха богатата история на този красив и древен град. С тях разгледахме местни храмове на различни религии, посетихме никога непревземаната крепост на града - Петроварадин и се разходихме по красивите брегове на река Дунав.

Интересен момент беше включването ни в местен клуб-кафене за езици. В него са подредени маси за различните езици, към които можеш да се присъединиш и да разговаряш с хора на съответния език. Приятно изживяване беше посещението на Сремски Карловци – историческо селище до Нови Сад. Там разгледахме множество културно исторически забележителности и обядвахме в красив ресторант на брега на Дунав.

Последният ден беше особено труден за всички. Обещахме си да се виждаме отново, всички се прегръщахме за последно сбогом, след което всеки пое към своя дом.

Работата с този екип от интелигентни и прекрасни хора беше невероятно изживяване за мен. Това, че всички живяхме и прекарвахме свободното си време заедно беше много обогатяващо и ни даде възможност да създадем невероятни приятелства, да опознаем различните култури, от които идвахме.Накрая  бих искал да изразя своята благодарност към гл. ас. д-р Борислава Петкова от катедра Етнология на Философско-историческия факултет и Ками Клифтън от Общинска фондация Пловдив 2019, които ми предоставиха възможността да бъда част от това невероятно приключение!By taking part in a volunteering project I made friends for life

Ivan Dagov, 2 course Cultural Tourism

This was an unbelievable project, which I will remember my whole life! In September I received an invitation from the Municipal Foundation Plovdiv 2019 about participating in an international volunteering project in Novi Sa, Serbia. I became enthusiastic about the objectives of the activities and in spite of the short time in which we had to prepare the participation documents and to buy tickets (literally a few hours), we set out from Plovdiv, the two of us – I myself, Ivan Dagov, student in my second course, with specialization cultural tourism at the Faculty of Philosophy and History, and my travel companion in this adventure – Veselin Stoyanov, student with specialization Performing Arts – classics in AMTII.

The volunteering camp entitled  ‘Let us donate good things to life’ was organized by the Environment Engineering Group, Novi Sad and financed by the Foundation Novi Sad for European Capital of Culture 2021. The project activities, which lasted 14 days, 15 young people joined in from Bulgaria, Germany, Spain, Slowakia, Serbia, Turkey, France and Japan. The leaders of the project were exceptionally nice young people, dedicated to the cause. The volunteers were all sociable and friendly and towards the end of the week we came very close with each other. Still on the first day the owners did their best to show us the city sights situated at the two banks of the river Danube in the Northern part of Serbia. This excursion helped us to quickly get close to each other, as we continuously had heated discussions and conversations on various interesting topics, and we were constantly joking.

The leaders of the project distributed the tasks among the members of the team. The work basically consisted of the renovation, freshening and restoration of the oldest part of the town, where people live in blocks built in the 1950’s. Our goal was to set apart a green zone for recreation and culture in the space between the blocks, where the people can read books and relax, while the their children play in the renewed zone.

Tasks related to the preparation of food for the volunteer group were also distributed following a rotation principle. For a total of five days of our stay I cooked for the group, taking into account the diverse tastes and requirements of vegetarians, vegans and exceptional meat eaters. That was really a huge challenge for me, but on the other hand the work in the kitchen help me to develop my skills in this direction and to learn some new recipes from various European regions.

In the daily activities concerning the lay-out on the green recreation and culture zone, we got a lot of help from local craftsmen, who were very brave and entertaining. In our work we were also enthusiastically joined by people from the neighborhood, who continuously brought home-made sweets, cake, juice and nice fragrant coffee, and in the evening – traditional home-made rakia.

Each workday we began with a thunderous yell:’Frühstück or Breakfast’, followed by a considerable dose of coffee and a serious bite. Around eight we went to our workplace, where the leaders set the tasks for the day and we divided the activities among ourselves so that each of us could work with pleasure. Some of us preferred painting but others dedicated themselves to heavier physical labor – mixing cement, carrying and laying of tiles, clearing away thrash. In the process of work there was a lot of laughs and fun and the time till 1 PM used to go without us noticing.

At the close of the working day we would return to the hostel, where a lunch awaited us prepared by the ‘kitchen team’.  After lunch disposed of free time for making a walk or having a rest. Some of us preferred to have an after-lunch siesta, but others like me, to get to know the town. Another way to spend our time consisted of group games, typical of our different nations. On most days all of us took part in the preparation of dinner and we would discuss the menu of the next day. After dinner we could have a drink and hold entertaining conversations and discussions on themes that excited each of us.

Our cultural program was extremely diverse thanks to local volunteers. They were our tour guides, who uncovered the rich history of this beautiful old town for us. With them we visited local churches of different religion and we visited the town’s impregnable fortress, Petrovadin, and we walked along the beautiful banks of the Danube.
We had an interesting time in a local language club-café. The tables there are arranged according to different languages and you can join each of them to have a conversation with people in the relevant language. It was a nice experience to visit Sremski Karlovtsi, a historical settlement near Novi Sad. There we visited a multitude of historical and cultural sights and we had lunch in a beautiful restaurant on the bank of the Danube.

The next day was especially difficult for all of us. We promised each other to meet again, we were hugging as a final goodbye, after which each of us went home.  

Working with this team of intelligent and beautiful people was an unbelievable experience for me. Living and spending our free time together has been very enriching. It gave us the possibility to create amazing friendships and to get acquainted with the different cultures from which we come.


Finally I’d like to express my gratitude to dr. Borislava Petkova from the department of Ethnology of the Faculty of Philosophy and History and to Kami Clifton of the Municipal Foundation Plovdiv 2019, who offered me the opportunity to be part of this amazing experience. 

Comments